Mepex har gjennomført en lang rekke miljø- og avfallsfaglige utredninger for Miljødirektoratet de siste 8 år.  En av de siste har vært knyttet til ny nasjonal avfallsstrategi

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet
Gjennomføring: 2016
Konsulenter: Frode Syversen, Olav Skogesal og Sveinung Bjørnerud

Mepex har gitt bidrag til ny stortingsmelding 45 (2016–17) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi som ble lagt fram i 2017. 

Arbeidet med nasjonal avfallsstrategi

Mepex har arbeidet med underlagsdokumenter som er benyttet i arbeidet med en ny nasjonal stortingsmelding for å etablere en nasjonal avfallsplan som oppfyller kravene i EUs rammedirektiv.

Det har vært en faktadelen som omfatter mål og strategier, nasjonalt og internasjonalt regelverk, avfallsmengder og framskrivninger for husholdningsavfall og lignende næringsavfall, bygg- og anleggsavfall.  Framtidsutsikter mot 2030 og behov for utvikling av ny kapasitet er vurdert.

Videre er det gjort en analyse og beregning av mulighetene for økt grad av materialgjenvinning i Norge opp mot nye EU-mål på 65 %, basert på kunnskap om sammensetning av avfallet i Norge. Det fremgår at det vil være krevende å oppnå en slik målsetning.  Det var basert på at man inkluderer treavfall fra husholdninger.

 

Hovedfoto: Johnny Syversen for LOOP
Foto: Terje Borud