Ettersorteringsanlegget til ROAF er et av verdens mest avanserte ettersorteringsanlegg (ESAR) for husholdningsavfall. Matavfall og ulike plastkvaliteter sorteres maskinelt ut fra restavfallet for deretter å sendes til materialgjenvinning.

Oppdragsgiver: ROAF
Gjennomføring: 2012–2016
Konsulenter: Kjell Ø. Fredriksen og Oda Watnebryn

Anlegget representerer en prototyp for restavfallssortering basert på NIR – teknologi med utsortering av totalt 9 fraksjoner fra restavfallet. 

Investeringsrammen for anlegget var 230 millioner kr. Anlegget ble satt i drift i januar 2014 etter plan og 30 mill. kr. under budsjett. Anlegget ble i 2015 utvidet fra 30 tonn/time til 40 tonn/time og fortsatt under opprinnelig budsjett.

Utsorteringsgraden er på omlag 30 % av restavfallet. Anlegget har fått 3 innovasjonspriser.

Mepex har utredet sentralsortering i ROAF området siden 2010 og har hatt ulike roller i prosjektets ulike faser. Mepex har hatt prosjektledelse i ulike deler av utredningsfasen og delprosjektledelse for prosessanlegget i etableringsfasen.

Utredningsomfanget har omfattet:

  • Rammebetingelser og forutsetninger
  • Avfallsmengder og framskrivninger
  • Vurdering av alternative sorteringsstrategier
  • Teknologivurdering
  • Markedsvurdering for utsorterte materialer
  • Økonomi og finansiering
  • Miljøvurdering
  • Lokaliseringsvurdering