Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1527
Rapportdato: 29.04.2020
Distribusjon: -
Tittel: Materialstrømmen til plast i Norge – hva vet vi?
Forfatter(e): Frode Syversen, Peter Sundt, Kathrine Kirkevaag, Rebecca Briedis
Antall sider: 47
Antall vedlegg: 3
Oppdragsgiver: Handelens Miljøfond
Kontaktperson: Eirik Oland og Sjur Kvifte Nesheim
Emner:

Materialstrømmen til plast i Norge – hva vet vi?

Forprosjekt – Status, kunnskapsmangler, behov og anbefalinger for å styrke kunnskapen om materialstrømmen til plast. Utført av Mepex Consult AS.

Last ned rapport (PDF)

Handelens Miljøfond har gjennomført et forprosjekt for å få en samlet gjennomgang av foreliggende kunnskap om materialstrømmen til plast i Norge. Prosjektet avdekker også aktuelle kunnskapshull og foreslår tiltak for å forbedre kunnskapen. Resultater fra forprosjektet skal brukes for å definere et hovedprosjekt som skal kunne lede fram til en mer komplett materialstrømanalyse. Hovedprosjektet kan bestå av flere delprosjekter.

Mer kunnskap om plast i samfunnet er viktig for å kunne iverksette gode tiltak og måle utviklingen når det gjelder endringer i produksjon og forbruk av plast, økt ressursutnyttelse av plastavfall og forsøpling. Det vil være behov for kunnskap på et høyere detaljeringsnivå enn det som normalt er tilgjengelig i dagens kilder.

Det er foretatt en gjennomgang og sammenstilling av foreliggende faktakunnskap om materialstrømmen til plast i Norge. Rapporten indikerer at mengden plastavfall kan være ca. 540.000 tonn fordelt på 10 produktgrupper. Halvparten av tekstiler og alt av bildekk er inkludert i denne oversikten da over 50 % er basert på plastråstoff. Det er estimert at om lag 24 % av denne mengden går til materialgjenvinning i dag. Det er videre satt opp et grovt estimat som tilsier at det totalt kan være 3,1 millioner tonn plast som faktisk er i bruk og vil oppstå som avfall i fremtiden. Det er begrenset informasjon om type plast og kvalitet som er i bruk og oppstår som avfall. Det understrekes at det usikkerhet til alle estimater og at usikkerheten varierer mellom de ulike produktgruppene.

Det er gjort en vurdering av hvor usikkerheten er størst og dermed hvor det er mest behov for bedre data. For produkter hvor det er produsentansvar er det naturlig nok som regel noe bedre datagrunnlag. Det er også gjort en sammenstilling av relevant kunnskap om plastforsøpling og mikroplast. Det pågår og planlegges flere prosjekter som vil styrke denne kunnskapen.

Basert på gjennomgangen av kunnskapsnivå og aktuelle behov fremlegges et forslag om at følgende delprosjekter kan inngå i et hovedprosjekt:

Kartlegge av norsk varetilførsel og plastproduksjon

1. Kartlegge norsk varetilførsel.

2. Kartlegge norsk plastproduksjon.

Utvikle databaser for plast i avfallsstrømmer og forsøpling

3. Utvikle database for plastavfall i avfallsstrømmer.

4. Utvikle database for forsøpling.

Utrede produktregister for plast og forbedring avfallsstatistikk.

5. Utrede et nasjonalt produktregister.

6. Utrede forbedringer i norsk avfallsstatistikk

De ulike prosjektene henger sammen og kan samlet sett trinnvis gi et bedre grunnlag for å lage gode materialstrømanalyser. Alle prosjektene kan starte opp i 2020 og Handelens Miljøfond kan ta en aktiv rolle i alle prosjektene å være en katalysator for å få til varige endringer i datagrunnlaget for plast i samfunnet. Arbeide med å utvikle databaser bør foregå over flere år og være en mer kontinuerlig aktivitet som forbedrer datagrunnlaget og som bør involvere flere aktører. Prosjekt 5-6 er utredningsprosjekter som krever god forankring og samarbeid med myndigheter.

Implementering av forslag fra disse prosjektene er mer usikre og vil kreve mer tid å få implementert.

Privacy Preference Center