Sirkulær bransjeløsning for plastrør i bygg og anlegg

22. mai 2024

Plastrørprodusentene i Norge (NPG Norge) skal med en betydelig egeninnsats og støtte fra Handelens Miljøfond, etablere en sirkulær verdikjede for plastrør. Prosjektet skal pilotere oppsamling, sortering og gjenvinning av plastrøravfall fra bygg- og anleggsprosjekter. Erfaringene vil brukes for å utrede hvordan en nasjonal løsning kan implementeres. Mepex er prosjektleder. 

Prosjektet har et potensial for å samle inn og gjenvinne opp mot 8.000 tonn høykvalitetsplast per år, fra de 80.000 tonn plastrørene som selges til det norske infrastrukturmarkedet årlig.   

Fem pilotprosjekter tester ut sortering av plastrør

For å teste ut utsortering av plastrør på bygg- og anleggsplasser, har prosjektet inngått samarbeid med fem pilotprosjekter: AF Gruppens Husebyprosjekt (Nytt Vannbehandlingsanlegg), to Skanska-prosjekter knyttet til E18 Vestkorridoren; E102 Fornebukrysset og E103 Strand – Ramstadsletta og to byggeprosjekter i NCC og Betonmast.

Huseby-prosjektet i gang med utsorteringen av plastrør

AF Gruppens nye vannbehandlingsanlegg på Huseby er ett av de fem pilotprosjektene som skal sortere ut plastrør. De ansatte på anlegget startet utsorteringen i uke 15 etter at container med klistremerker og skilting var på plass.

Helena Myhre, leder ytre miljø i AF Anlegg, sier responsen har vært positiv, men at det fortsatt er behov for å øke forståelsen for prosjektet. – Vi startet med å informere og skilte på norsk og engelsk. Vi vurderer i tillegg å inkludere polsk, sier Myhre.

Huseby-prosjektet ønsket i utgangspunktet en container på 10 m3, av hensyn til plassen den opptar. Men rørene er lange, og prosjektet vurderer å bytte til større container for de resterende tømmingene. I oppstarten har det vært mest avkapp og midlertidige plastrør som er lagt i containeren.

Behov for bedre skilting for å unngå feilsortering

De to pilotprosjektene til Skanska (E18 Vestkorridoren) er også godt i gang med utsorteringen av plastrør.  Både E 102 Fornebukrysset – Strand og E103 Strand –Ramstadsletta har fått containere og skilting på plass, og funnet effektive løsninger for både organisering og kommunikasjon i prosjektene. Ane Lillebuen Berge, rådgiver bærekraft anlegg hos Skanska, har hatt ansvar for oppstarten ved E102 Fornebukrysset – Strand. Hun har sammen med riggforman Lise Lotte Haug Halvorsen sørget for å tilgjengeliggjøre informasjon i brakkene og på infoskjermer, og satt opp skilt ved containeren. Prosjektet har også delt viktig informasjon på HMS-møter og gjennom prosjektappen Ditio.

– Vi har involvert anleggsledere og opplevd få utfordringer med informasjonsspredning, sier Berge.

E102 prosjektet har fått en container på 20 m3. De skal legge mye PE-rør.

Bård Anders Hansen, produksjonsleder, og Elise Roalkvam, ytre miljøleder i Skanska, jobber begge på E103 Strand-Ramstadsletta. De har laget egne treskilt for bedre skilting ved containeren for plastrør. Det gjør vi for å unngå feilsortering. I tillegg ser vi potensialet i økt opplæring for å bedre sorteringen, sier Bård Anders. De har også informert på det kvartalsvise miljømøtet og gjennom prosjektappen Ditio. Deres fokus har vært på optimalisering av containervalg og korrekt sortering av plastrørene.

Til tross for noen utfordringer, er både Ane, Elise og Bård Anders positive og engasjerte i prosjektet, og ser frem til å bidra til økt sortering og gjenvinning av plastrørene.