De urbane elvene er tilførselsveier til plastforsøpling i havet. En analyse av avfallet fra fem urbane elver som renner ut i Oslofjorden, viser at forbrukeravfall er den største kilden til plastforsøplingen. 

Det er lite kunnskap om mengder og sammensetning av avfall fra norske elver. Sammen med Hold Norge Rent (HNR) og Mepex, ønsket Oslofjordens Friluftsråd (OF) å få mer kunnskap om plastavfallet langs elver som renner ut i Oslofjorden.

For å identifisere kildene til forsøplingen har vi analysert avfallet fra fem elver; Lysakerelva, Sandvikselva, Askerelva, Åroselva og Lierelva. 

Målet med prosjektet er å identifisere viktige kilder og foreslå konkrete tiltak for å forhindre forsøplingen. Forurensningsmyndigheter, innbyggere og lokalt næringsliv er målgruppen for informasjonen fra prosjektet.

Basert på antall, er uidentifiserte plastprodukter det vi finner mest av. Uidentifiserte produkter i metall topper listen basert på vekt. 

Personlig forbruk kilde til halvparten av avfallet 

Vi identifiserte kilden til forsøplingen i mer enn halvparten av det analyserte avfallet. Resultatet viser at hele 49 prosent stammer fra personlig forbruk. I tillegg kan det ligge ytterligere forbrukerrelatert avfall i kategorien “Ukjent kilde”, som er nummer to på listen. 

Plast i LDPE og PP topper listen 

Plast utgjør 76,3 prosent av alt avfallet fra de fem elvene, med metall som nummer to. Det meste av plastmaterialet er LDPE- og PP-plast. Basert på antall, utgjør LDPE og PP-plasten nærmere 80 prosent av plasten. Dette er plasttyper som hovedsakelig blir brukt i matvareemballasje/snackemballasje (LDPE) og bæreposer (PP). 

Det meste av avfallet er under 5 år 

På litt over 13 prosent av avfallet var det mulig å registrere produksjonsdato eller -år. Av dette avfallet er 82 prosent av avfallet under fem år, 10 prosent er mellom fem og femten år og 8 prosent er femten år eller eldre. At det er mest nytt avfall (under fem år) er en naturlig konsekvens av at deler av elvestrekkene ryddes hyppig av både kommunen og frivillige. 

Lierelva
Oppdragsgiver: Oslofjordens Friluftsråd Periode: 2021 – 2023 Team:
Jonathan Wegger, Kristiane Rabben, Kathrine Kirkevaag
Kontaktperson: Kathrine Kirkevaag Relevante dokumenter:

Opprinnelse registrert på under en tredel av avfallet 

Vi kunne identifisere opprinnelsesland på 24 prosent av avfallet fra elvene. Av dette stammer hele 91 prosent fra norske produsenter. 

Krafttak for en renere Oslofjord 

“Plastforsøpling langs urbane elever” er et delprosjekt i OFs hovedprosjekt “Krafttak for en renere Oslofjord” som er finansiert av Miljødirektoratet. 

Det ble i 2022 gjennomført tilsvarende analyser fra de samme fem elvene i tillegg til Neselva. 

Mepex har bidratt i rydding langs elvene, hatt hovedansvaret for analysene av avfallet, og utarbeidet rapportene for prosjektet.  

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Jonathan Wegger
Jonathan Wegger
Jonathan Wegger Rådgiver datafangst og analyse +47 924 84 674 | jonathan@mepex.no