Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1338
Rapportdato: 13.04.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyser glass-og metallemballasje – 2017 – RfD
Forfatter(e): Rebecca Briedis, Sveinung Bjørnerud, Frode Syversen
Antall sider: 14
Antall vedlegg: 1
Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Kontaktperson: Gry Nessjøen
Emner: Plukkanalyser, glass- og metall

Plukkanalyser glass-og metallemballasje – 2017 – RfD

Analyser for å dokumentere kvaliteten på varestrømmen som kildesorteres etter at det ble innføring henteordning for glass- og metallemballasje i 2014/2015.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i 2014-2015 innført henteordning for kildesortering av glass- og metallemballasje. Det er gjennomført plukkanalyser for å dokumentere kvaliteten på varestrømmen som kildesorteres og for å dokumentere hvor mye som ligger igjen i restavfallet. Prosjektet er utført i samarbeid med Syklus, som også ønsker fordeling mellom drikkevareemballasje og annen emballasje.

Det ble i 2017 gjennomført én analyse, til forskjell fra 2016 hvor det ble utført to, en på våren og en på høsten. Prøvene er tatt ut på Eiker omlasting og lagret der i IBC-containere før transport til Nannestad, hvor sorteringen har foregått. Her er det spesielt tilrettelagt for sortering av glass- og metall som er en tung avfallstype. I analysen dekker de samme områdene fra tidligere analyser. Restavfall er tatt fra samme områder. Det er totalt tatt ut 4300 kilo kildesortert glass- og metallemballasje.

Noen resultater for analysene av kildesortert glass- og metallemballasje:

  • Andelen feilsorteringer er 13,8 % i gjennomsnitt, hvor høyest andel ble funnet på blokk med 17,7 %. Det er lite forskjell mellom analysen i 2017 og analyser fra tidligere år etter at henteordning ble innført.
  • Innholdet i feilsorteringene varierer mellom områdene, men størst andel er annet metall på 5,4 % og øvrige feilsorteringer på 4,8 %.
  • Andelen glassemballasje er ca. 76,0 % og metallemballasje 10,2 %. Noen beregningsresultater:
  • Returgraden for glass samlet er beregnet til ca. 86 %. Det betyr at fremdeles ligger om lag 15 % av glassemballasjen i restavfallet.
  • Returgrad for metallemballasje ligger på ca. 40 %. Her ligger det et vesentlig potensiale igjen i restavfallet.

Samlet sett viser analysene at returgraden på glass- og metallemballasje har økt siden 2016, men det er fremdeles utfordringer knyttet til store mengder feilsorteringer.

Innsamlet mengde har økt og andelen i restavfallet har gått ned, men det er fremdeles et vesentlig potensiale for økt utsortering, spesielt for metallemballasje som har en lav returgrad.

Privacy Preference Center