Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt:
Rapportdato:
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse husholdningsavfall – 2015 – REN (REG)
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 52
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REG)
Kontaktperson: Anders Gire Dahl
Emner: Plukkanalyse, avfallsbeholdere, matavfall, plastemballasje

Plukkanalyse husholdningsavfall – 2015 – REN (REG)

Denne rapporten beskriver og fremlegger resultater fra Renovasjonsetatens (REN) avfallsanalyse av matavfall, plastemballasje og restavfall i avfallsbeholdere i 2015.

Last ned rapport (PDF)

Oslo kommune har et mål om 50 % materialgjenvinning av husholdningsavfallet og et mål om at alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om. Utrullingen av ”utvidet kildesortering i Oslo” (KiO) ble fullført sommeren 2012. KiO innebærer at abonnentene skal kildesortere plastemballasje og matavfall hjemme.

REN gjennomfører årlige avfallsanalyser av husholdningsavfallet fra avfallsbeholderne. Slike analyser er nødvendige for å vurdere hvor stor andel av generert avfall som kildesorteres og vurdere kvalitet på det avfallet som kildesorteres. Analysene kan videre gi informasjon om endringer i genererte mengder av de ulike avfallstypene og total sammensetning av avfallet.

Metode og feilmarginer

Avfallsanalysen 2015 bygger i stor grad på de samme prinsippene som i tidligere analyser utført av REN. Den bygger videre på den metodikk og det prøveutvalg som ble definert i 2013 etter en evaluering av tidligere analysemetodikk. Utvalget av boligområdene hvor avfallet analyseres fra skal til sammen utgjøre et representativt gjennomsnitt for Oslo. Områdene består av 10 grunnkretser fra ulike deler av Oslo. Det er også foretatt en vurdering av feilmarginer for resultatene.

Total mengde avfall sortert i detaljert analyse er om lag 4000 kilo, og i tillegg ble 5680 kg sortert i en noe forenklet analyse for å etablere sikrere resultater for innhold av farlig avfall og EE-avfall. Sammendraget viser en oppsummering av hovedfunnene i analysen.

Fordeling av restavfall, blå poser og grønne poser.

Totalt var 23,5 % av avfallet i grønne og blå poser. Dette er noe høyere enn i 2014, da tallet var 21,6 %. Dette skyldes i hovedsak en økning av blå poser.

Det er fremdeles stor variasjon mellom de utvalgte boligområdene med eksempelvis min. 7 % og maks 32,7 % vektandel grønne poser. Dette indikerer at det er store forskjeller i oppslutningen om utvidet kildesortering. Forskjellene er enda større enn i 2014.

Sammensetning av avfallet 

Når det gjelder sammensetning av innholdet i de grønne og blå posene viser undersøkelsen for 2015 følgende nøkkeltall:

–  Feilsortering i grønne poser på ca. 6,0 vektprosent (3,5 i 2014)
–  Feilsortering i blå poser på ca. 30,8 vektprosent (30,7 i 2014)

Det er i følge analysen større andel feilsortering i grønne poser enn i 2014, mens andel feilsortering i blå poser ligger på samme nivå.

Utsorteringsgrad som angir sorteringsadferd 

Sorteringsadferden for eksempelvis plastemballasje beregnes ved å ta mengden korrekt sortert plastemballasje i blå poser og dele den på den totale mengde plastemballasje i avfallsbeholderen, eksklusive poser brukt for å emballere avfallet. Angis i prosent ved å gange med 100.

Analysen viser at sorteringsadferden for plastemballasje har økt markant. Det er ikke gjennomført en grundig vurdering av dette resultatet i forhold til andre indikatorer for en slik utvikling. Det er ut fra en vurdering av metode, resultater og visuelle registreringer, grunnlag for konkludere med at en forbedring i sorteringsadferden har funnet sted, men at faktiske forbedringen kan være mindre enn den analysen indikerer

Usikkerhet 

Det understrekes at det er knyttet feilmarginer til alle resultater. Det er i kapittel 3.7 foretatt en beregning og drøfting av usikkerhet. Dette er avgjørende for å konkludere med hva som kan sies å være en sikker trend og hva som kan være tilfeldige variasjoner i generert mengde og representativitet i prøveuttak.

 

Privacy Preference Center