Bærum kommune utarbeider ny avfallsplan

14. september 2023

Mepex ble valgt som rådgiver da Bærum kommune utlyste konkurranse om faglig bistand til å utarbeide ny avfallsplan. Med nye krav og føringer fra EU, er det satt strenge krav til måloppnåelse for kommunen. Det må et taktskifte til for å nå EU-kravet om 65 % materialgjenvinning av husholdningsavfallet innen 2035.

For å få innspill til planarbeidet fra ulike sektorer i Bærum kommune, ledet Mepex to workshops før sommerferien. Engasjementet og innsikten fra medarbeiderne resulterte i klare mål og måleindikatorer, og ga inspirasjon og retning for det videre arbeidet.

Med rammer og føringer for det videre arbeidet på plass, skal Mepex gjennomføre en analyse av foreslått mål, tiltak og strategier for avfallsplanen.

Lars Frøybu, leder for renovasjon i Bærum kommune, er ny på fagområdet. Han synes prosessen har vært spennende, og er svært fornøyd med deltakelsen og innsatsen medarbeiderne la ned i de to workshopene.

– Det å jobbe tverrfaglig med avfallsplanen, gjør at vi får en mer helhetlig plan og en plan som bidrar til sirkulærøkonomi i praksis, sier Frøybu. Han ser frem til det videre samarbeidet med Mepex for å få avfallsplanen ferdigstilt.