To nye rapporter styrker nasjonal kunnskap om utslipp og kilder til mikroplast. På oppdrag fra Miljødirektoratet har Mepex gjort nye anslag for mikroplast som kommer fra land, og tallet er høyere enn tidligere estimert. For første gang er også utslipp av mikroplast fra forsøpling tatt med.  

Ifølge rapporten slippes det ut 19.000 tonn mikroplast fra land. Det er en god del høyere enn tidligere tall, mye på grunn av at beregningsmetoden for transport-utslipp er endret. Fortsatt er dekkslitasje og veistøv, i tillegg til gummigranulat fra kunstgressbaner de største utslippskildene.  

-For å kunne vurdere tiltak for å redusere mengden mikroplast i naturen trenger vi oppdatert og god kunnskap om kildene til mikroplast og hvordan mikroplasten spres. En viktig del av oppdraget var å identifisere og estimere kilder til utslipp som ikke er vurdert tidligere, samt å få frem kunnskapshull og kvaliteten på dataene som er tilgjengelig, sier Kristine Mordal Hessen, seksjonsleder for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet. 

Biofysiker Sølvi Rønnekleiv i Mepex sier at det har vært spennende å sette seg inn i hvordan plasten brytes ned. – Miljøet påvirker nedbrytningsprosessen og mikroplasten påvirker miljøet. Svart mikroplast kan for eksempel bidra til økt snøsmelting, og vi finner mikroplastartikler fra veistøv også i arktiske områder, forteller hun.  

I tillegg til rapporten om utslipp fra land har Niva kartlagt utslipp fra sjøbaserte kilder.  

Begge rapportene kan leses her:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2021/april-2021/mest-mikroplast-fra-dekkslitasje-veistov-og-kunstgressbaner/