I prosjektet Improving Waste Management in Sofia er Mepex engasjert for å bidra med kunnskap om sirkulærøkonomi og hvordan moderne avfallshåndtering kan gjennomføres i Bulgarias hovedstad. Prosjektet er initiert av International Development Norway, et selskap med utspring i Sintef og finansiert av EØS midler.

I januar var seniorrådgiverne Kathrine Kirkevaag og Hildegunn Bull Iversen i Bulgaria og holdt et todagers kurs for ansatte i Sofia kommune. Tema for samlingen favnet bredt, fra hvordan Sofia kan redusere matsvinn og forbedre innsamling og behandling av matavfall, til hvordan kommunisere og øke kunnskap i befolkningen for å skape endring. Deltakerne var også svært interessert i å høre mer om Mepex 10-stegsprosess for å planlegge moderne gjenvinningsstasjoner for økt ressursutnyttelse.

Workshopmetodikken, med gruppearbeid og ulike praktiske oppgaver, var en ukjent måte å jobbe på for mange av deltakerne, men bidro til stort engasjement og diskusjoner i gruppa.

Sentralt i prosjekter står erfaringsoverføring fra Norge. I april vil en delegasjon fra Sofia komme på studietur til Norge. Det er det også gjennomført et webinar med fokus på blant annet produsentansvarsordninger og EUs Green Deal.