Mepex har inngått en fireårig avtale med Miljødirektoratet for å bistå med deres arbeid med sirkulær økonomi og avfall.  

Miljødirektoratet skal i gang med å implementere en rekke EU-regelverk i Norge, som vil ha stor påvirkning for både produkt- og avfallsområdet i årene som kommer. En viktig del av Miljødirektoratets samfunnsoppdrag er å fremskaffe gode faglige kunnskapsgrunnlag som grunnlag for politikkutvikling innen miljøområdet, og å sette politikken ut i live.

Mepex vant tildelingen etter skarp konkurranse med flere andre sterke fagmiljøer. Mepex skal bistå Miljødirektoratet med å fremskaffe godt faglig grunnlag i form av datainnhenting og rådgivning til deres arbeid med bærekraftig forvaltning av ressurser, EUs grønne giv og omstillingen til en sirkulær økonomi. Avtalen omfatter også bistand til Klima- og miljødepartementet med faglige vurderinger av miljøavtrykket til  konkrete varegrupper, enkeltvarer og råvarer, i forbindelse med internasjonale miljøvareforhandlinger.

Det er en utfordrende jobb Miljødirektoratet står overfor, og den skal gjøres relativt raskt. For å ta de riktige grepene, må Miljødirektoratet kunne vurdere kostnads- og nytteeffektene av ulike virkemidler og tiltak. For å gjøre det, trenger de et solid datagrunnlag som gir dem best mulig innsikt i dagens produkt- og avfallslandskap. Det er en fjær i hatten for Mepex at Miljødirektoratet har inngått denne avtalen med oss, sier Miriam Mekki, teamleder datafangst og analyse i Mepex.

Hovedsamarbeidspartnere i rammeavtalen er Oslo Economics og Eunomia, med SALT Lofoten og Geir Sørensens Rådgivningstjeneste som andre mulige samarbeidspartnere.