Mepex har utarbeidet en veileder for avfallsbransjen for bruk av ikke økonomiske tildelingskriterier ved anbudskonkurranser. Prosjektet er gjennomført som et spleiselag mellom Avfall Norge og en rekke kommunale og interkommunale avfallsselskap. 

Oppdragsgiver: Avfall Norge
Gjennomføring: 2017-2017
Konsulenter: Frode Syversen

Bruk av ikke-økonomiske tildelingskriterier er i tillegg til pris et stadig viktigere tema i ulike typer konkurranser. Øvrige kriterier kan bidra til bedre anskaffelser, og er et viktig virkemiddel i å fortsette utviklingen i avfallsbransjen med fokus på kvalitet på tjenestene, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.

Denne veilederen skal bidra til økt forståelse for bruk av slike kriterier både fra oppdragsgiverens og leverandørers perspektiv. Den skal også bidra med kunnskap og inspirasjon, og gi økt juridisk trygghet for at prosessen gjennomføres korrekt. Veilederen tar utgangspunkt i det nye regelverket som ble gjort gjeldende fra 01.01.2017, og består av erfaringer fra ulike konkurranser.