Mepex får midler fra Miljødirektoratet til analyser og etablering av en database for marint avfall i Norge.

– Vi er svært glade for å få midler til å videreføre dette viktige samarbeidsprosjektet som vi startet opp i fjor, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Her er oversikten over alle som har fått støtte fra Miljødirektoratet til å rydde opp i marin forsøpling i 2018.

Mepex fikk i 2017 midler fra Miljødirektoratet til å kartlegge avfall fra strandrydding. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Hold Norge Rent, Infinitum og Naturvernforbundet. Resultatene fra prosjektet ble lagt frem på SAM-samlingen i februar i år.

Behov for mer detaljkunnskap 

– Basert på vår erfaring fra prosjektet og de tilbakemeldinger vi har fått, ønsker vi å videreføre og forsterke vårt arbeid med å bidra til å fremskaffe mer systematisert dokumentasjon knyttet til marin forsøpling fra et bredt spekter av områder over hele landet, sier prosjektleder Elise Amland i Mepex.

Dokumentasjon er viktig for å gjøre riktige prioriteringer i både forebyggende arbeid og oppryddingsaktiviteter.

– Det er et stort behov for mer detaljkunnskap om sammensetningen av og kildene til marin forsøpling, og disse kildene må i langt større grad trekkes inn i dialogen med myndigheter og næringsliv, sier Amland.

Midlene fra miljødirektoratet gir Mepex mulighet til å analysere avfallet fra flere strandryddeaksjoner og gjennomføre flere aktiviteter i 2018. Prosjektet skal videreføre i 2019.

– Dette gir oss mulighet til å tenke langsiktig og bygge opp metoder, rutiner og kunnskap over tid, sier Amland.

Mepex vil fortsette det gode og tette samarbeidet med «Hold Norge Rent» i det videre arbeidet.

– Koordinering og samarbeid er avgjørende for gode resultater, påpeker prosjektlederen, og forteller at Mepex er godt i gang med innsamlingen av avfall fra den store strandrydde-uka.

Dette har Mepex fått innvilget støtte fra Miljødirektoratet til å utføre:

  • Utarbeide bedre systematikk for detaljerte analyser av hav- og strandavfall
  • 2-årig program for detaljerte analyser for å utvikle en nasjonal database
  • Gjennomføre nye nasjonale beregninger ved å kombinere flere datasett
  • Teste ut forenklinger av registrering i felt og uttak av prøver til analyse
  • Utrede muligheten for en nasjonal statistikk for ryddeavfall som en del av avfallsstatistikken og som kan kobles mot annen statistikk på kommunalt nivå