Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1372
Rapportdato: 16.05.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Utredning av ny renovasjonsløsning – 2018 – HRS
Forfatter(e): Elise Narum Amland, Frode Syversen
Antall sider: 55
Antall vedlegg: 3
Oppdragsgiver: Hålogaland Ressursselskap IKS
Kontaktperson: Line Dalhaug, Kirsti Hlenn
Emner: Renovasjonsordning, kildesortering, henteordning, sentralsortering

Utredning av ny renovasjonsløsning – 2018 – HRS

En utredning av ny renovasjonsløsning for Hålogaland Ressursselskap IKS som innebærer innføring av kildesortering av nye avfallstyper og evt. henteordninger for husholdninger.

Last ned rapport (PDF)

Avfallsbransjen går inn i spennende tider. Fokuset på sirkulær økonomi og forbedrede kretsløp er stort. Det internasjonale samfunnet har satt seg ambisiøse materialgjenvinningsmål som også implementeres nasjonalt. Dette stiller store krav til kommunene. Vi står nå i en situasjon hvor en rekke kommuner er nødt til å ta i bruk en verktøykasse med supplerende virkemidler og endringer i infrastruktur for å kunne nå målene. Det er dessverre ikke mange av dagens eksisterende løsninger som gir tilstrekkelig måloppnåelse og for mange blir det nødvendig å høste både de lavthengende og de høythengende fruktene.

For å tilnærme seg en tilstrekkelig måloppnåelse er den løsningen som per i dag har best utsikter til måloppnåelse er en separat henteordning for matavfall, en separat henteordning for papir, drikkekartong og papp, samt en ettersortering av restavfallet for utsortering av plast, metaller og restpotensialet av papiret. Dette er fordi en slik løsning gir tilgang til hele utsorteringspotensialet og ikke bare den andelen innbyggerne har valgt å sortere ut. Denne løsningen gir dessuten lavere reelle merkostnader enn en full utrulling av beisfjordalternativet, og færre implikasjoner for innbyggerne. En slik løsning kan iverksettes i et regionalt samarbeid eller i et samarbeid med næringsaktører.

Vi ser at ved innføringen av kildesortering av en ny avfallstype vil utsorteringen av de andre eksisterende kildesorterte avfallstypene øke noe. Denne effekten er imidlertid liten relativt til utsorteringen når man får tilgang til hele den genererte mengden. Generelt sett har man ikke gode holdepunkter i dag for å hevde at generert mengde reduseres ved kildesortering. Tendensen er heller ikke at det blir store forbedringer i kildesortering over tid. En del som kildesortere oppgir å oppleve at de får forsterkede miljøholdninger og -handlinger på andre områder, men denne effekten er det vanskelig å måle.

Det er mange momenter i en slik vurdering og prioriteringer mellom ulike målområder, men det er viktig at en slik beslutning tas på bakgrunn av fakta og gode prioriteringer. Det er også viktig å være bevisst kostnaden ved at man gjør hyppige endringer i tjenestetilbudet, hvis man vurderer å innføre en løsning midlertidig.

HRS står i en gunstig situasjon fordi de, uavhengig av valg av løsning, kan innføre en ordning som allerede er godt testet ut og som man kan måle den erfaringsbaserte effekten av. De står dessuten i den posisjonen at de faktisk kan innføre en utsortering av plast ved ettersortering av restavfallet uten implikasjoner for innbyggerne.

Privacy Preference Center