Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt:
Rapportdato: 05.10.2021
Distribusjon: Lukket
Tittel: Temaplan: fra avfall til ressurs – 2021 – Fredrikstad kommune
Forfatter(e): Jarle Marthinsen
Antall sider: 58
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune
Kontaktperson:
Emner:

Temaplan: fra avfall til ressurs – 2021 – Fredrikstad kommune

Temaplan for Fredrikstad kommune for sirkulære avfallsløsninger med økt innsats for avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning.

Last ned rapport (PDF)

Denne temaplanen fastsetter mål, innsatsområder og tiltak for Fredrikstad kommunes arbeid med sirkulære avfallsløsninger i perioden fram til 2030. Med bakgrunn i lokale, nasjonale og internasjonale føringer, legger planen opp til økt innsats for avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning.

Fredrikstad kommune har en unik posisjon i arbeidet med å legge om til en sirkulærøkonomi, med økt ressursutnyttelse og reduserte utslipp av drivhusgasser. Selv om endringene må skje blant kommunens innbyggere og i næringslivet, kan kommunen både være en katalysator og en fasilitator i det grønne skifte.

Gjennom kommuneplanen og kommunedelplan for klima har kommunen allerede satt ambisiøse mål for klimakutt og bærekraft i Fredrikstadsamfunnet. Denne temaplanen beskriver hvordan kommunen kan bidra til å nå disse målene gjennom arbeidet med avfall, ombruk og gjenvinning. Planen gir føringer for kommunens samlede aktivitet innenfor avfall, ombruk og gjenvinning.

Slik vil vi ha det

Temaplanen skal bidra til å oppfylle kommuneplanens og klimaplanens ambisiøse mål innen klima, gjenvinning og avfallsreduksjon.

 • Fredrikstad er en grønn by, hvor ansvarlig produksjon og forbruk prioriteres.
 • Fredrikstad er en grønn by som møter lokale og globale miljø- og klimautfordringer med bærekraftige løsninger.
 • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Fredrikstad være redusert med minst 60 prosent sammenlignet med 2016.
 • Fredrikstad skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både å redusere utslippene og å øke CO2-opptakene i Fredrikstad.
 • Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050.
 • I 2030 skal 60 prosent av husholdningsavfallet og lignende avfall fra tjenesteytende næringer materialgjenvinnes.

Slik gjør vi det

 • Innføre krav om kildesortering av matavfall for husstander og næringskunder med husholdningslignende avfall.
 • Legge til rette for økt reparasjon, ombruk og delingsøkonomi for å sikre bærekraftig forbruk og avfallsreduksjon i Fredrikstad.
 • Gjøre det enklere for innbyggere og næringslivet å kildesortere.
 • Arbeide systematisk for at mest mulig av husholdningsavfallet og avfall fra kommunens egen virksomhet blir til resirkulerte råvarer.
 • Bidra til å redusere matsvinnet.
 • Satse på digitale løsninger og målrettet kommunikasjon for å motivere innbyggere og næringsliv til økt kildesortering.
 • Utarbeide klimabudsjett for kommunens arbeid med avfall, gjenvinning og avfallsreduksjon som kan benyttes inn i kommunens overordnede klimabudsjett.

Våre innsatsområder

Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplanen for klima legger vekt på miljømessig bærekraft og kommunens arbeid med materialgjenvinning og ressursbruk. I tillegg har kommunen utarbeidet ambisiøse strategier innen matsvinn, innovasjon og digitalisering. Denne temaplanen bygges rundt tre innsatsområder:

 • Økt materialgjenvinning
 • Økt ombruk og redusert forbruk
 • Digitalisering og innovasjon

En høy grad av materialgjenvinning er sentralt i et sirkulært samfunn. Avfall som samles inn og som ikke kan brukes om igjen, skal sorteres og bearbeides slik at materialene kan benyttes i nye produkter.

Nordmenn kaster mer avfall enn en gjennomsnittlig europeer, og avfallsmengdene øker for hvert år. Vi er nødt til å flytte forbruket fra kjøp av produkter til varer og tjenester, og derigjennom redusere avfallsmengdene. Dette oppnår man ved å reparere og ta vare på tingene man har, i stedet for å kjøpe nytt. Kommunene har en viktig rolle i dette, både som fasilitator og bidragsyter.

Digitalisering av renovasjonstjenesten kan bidra til at vi får god statistikk og bedre analyser av avfallsregnskapet. Vi kan ut ifra statistikken skreddersy tiltak som kan føre til bedre materialgjenvinning, og selve innsamlingstjenesten kan effektiviseres. Digitale løsninger kan bidra til en mer effektiv renovasjonstjeneste, og også enklere og bedre kommunikasjon med våre innbyggere og næringskunder. Gjennom apper eller sosiale medier kan kommunen være mer tilgjengelig enn før.

Innsatsområde 1: Økt materialgjenvinning

Aktuelle tiltak for økt sortering av matavfall

 • Etablere utsortering av matavfall fra alle husstander og næringskunder med innføring fra 2023.
 • Fortløpende etablere utsortering av matavfall i skoler, barnehager, institusjoner, fritidseiendommer og næringskunder.
 • Velge en løsning med separat beholder/container til matavfallet for alle abonnenter.
 • Dele ut papirposer som primærløsning for oppsamling av matavfallet. Det vurderes om kurv eller trådstativ skal deles ut til alle husstander ved oppstart av ordningen.
 • Fjerne ordningen med redusert gebyrsats for hjemmekompostering.
 • Etablere en informasjonskampanje ved innføring av matavfallsinnsamlingen. Kampanjen samordnes med kampanje for omlegging av sorteringen av plast.

Aktuelle tiltak for økt gjenvinning av plastemballasje

 • Levere restavfall med plast til maskinell sortering i nytt ettersorteringsanlegg fra 2024.
 • Avvikle dagens innsamlingsordning for plastemballasje.
 • Tilrettelegge for bedre utsortering av plastavfall og plastemballasje på gjenvinningsstasjonen.

Aktuelle tiltak for økt ombruk og materialgjenvinning av tekstiler

 • Etablere mottak for tekstiler til ombruk på gjenvinningsstasjonen innen 2023.
 • Utrede løsninger for bolignær innsamling av tekstiler til ombruk og materialgjenvinning. Det tas sikte på å etablere en innsamlingsordning innen 2025.

Aktuelle tiltak for økt sortering og materialgjenvinning av grovavfall

 • Gjennomføre plukkanalyse på brennbar rest fra gjenvinningsstasjonen, i samsvar med nasjonal veileder.
 • Tilrettelegge for økt utsortering til ombruk og materialgjenvinning på gjenvinningsstasjonen.
 • Gjennomføre en offentlig anskaffelse med det formål å levere blandet trevirke til materialgjenvinning.
 • Skjerpe inn kravene til samtykke for privat som samler inn grovavfall fra husholdninger. Stille krav om bedre sortering og rapportering av mengder.
 • Utvide grovavfallsaksjonen med flere hentesteder, flere avfallstype og økt frekvens.
 • Utrede løsninger for økt innsamling og utsortering av grovavfall. Ses i sammenheng med tiltak under innsatsområde økt ombruk.
 • Utrede robotsortering av brennbar rest på gjenvinningsstasjonen. Vurderes samarbeid med næringsaktører og nabokommuner.

Aktuelle tiltak for byrom og transformasjonsområder

 • Videreføre dagens praksis ved oppfølging og godkjenning av nye renovasjonsløsninger i nye og gamle boligområder.
 • Formidle krav til løsninger for arkitekter, utbyggere, boligsameier og borettslag løpende.
 • Utrede løsninger for bolignær hente/bringe ordninger for bykjerne og transformasjonsområder.

Aktuelle tiltak for økt sortering og gjenvinning av hytteavfall

 • Gjennomføre brukerundersøkelse blant hytteeiere.
 • Gjennomføre avfallsanalyse av hytteavfallet.
 • Utarbeide samlet plan for hytterenovasjon i Fredrikstad.

Innsatsområde 2: Økt ombruk og redusert forbruk

Aktuelle tiltak for mindre matsvinn i husholdningene

 • Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å redusere matsvinn, gjerne i samarbeid med andre kommuner i regionen.
 • Gjennomføre en detaljert plukkanalyse som skal fortelle oss hvor mye og hva vi kaster (matsvinnanalyse).
 • Samarbeide med lokalt næringsliv som for eksempel dagligvare og servering om tiltak for å få ned matsvinn.
 • Søke midler til et konkret prosjekt mot matsvinn.
 • Videreføre arbeidet mot matsvinn i skoler, barnehager og institusjoner.
 • Fremme ulike lokalbaserte pilottiltak for distribusjon av overskuddsmat.

Aktuelle tiltak for økt ombruk

 • Utrede ombygging eller bygging av ny kretsløpspark/gjenvinningsstasjon, som rettes mer mot ombruk og avfallsforebygging. Ses i sammenheng med tiltak under innsatsområde 1.
 • Etablere et mer tilgjengelig og større område for ombruk på gjenvinningsstasjonen.
 • Utrede mulige konsepter for ombruksvirksomhet i kommunen. Dette kan være faste lokaler
 • eller en mobil ombruksbutikk, egne områder eller lokaler i byen eller tettsteder som er avsatt
 • til ombruksvirksomheter.
 • Utrede etablering av et kreativt ombruksverksted rettet mot barn, unge og voksne der frivillige og andre kan arrangere kurs i redesign, reparasjon og retting av barneklær mm.
 • Etablere en ordning for ombruk og reparasjon av egne møbler i kommunen og materiell på tvers av virksomhetene.
 • Gjennomføre en analyse av hva som kommer inn til gjenvinningsstasjonene av ombruksartikler i løpet av en gitt periode. Deretter kartlegge mulige mottakere av disse gjenstandene og materialene, og hva som kan gjøres for å oppnå nye varestrømmer for ombruksartikler.
 • Videreføre og styrke garasjesalgdagen.
 • Sette krav til reparasjonsmuligheter og ombruk for produkter ved gjennomføring av offentlige anskaffelser. Fastsette krav i anskaffelsesstrategien og anskaffelsesreglementet.
 • Legge til rette for lokale initiativ som for eksempel byttekvelder, bytteordninger på helsestasjoner og temakvelder.
 • Stimulere til bytte- og delingsordninger i sameier og borettslag ved å informere om hvordan dette kan gjøres og dele gode historier.
 • Vurdere krav om inkludering av delingsordninger, ombruks- og reparasjonsrom i reguleringsplaner for nye boligprosjekter.
 • Utrede en behovsstyrt henteordning for avfall som egner seg for ombruk eller forberedelse til ombruk.

Aktuelle tiltak for lavere forbruk

 • Utarbeide en ambisiøs og fremtidsrettet strategi for sirkulær økonomi, som beskriver hvordan Fredrikstad kan etablere innovasjonsdistrikter i byen og andre utvalgte områder der innovative løsninger samles og fremmer sirkulær økonomi.
 • Gjennomføre holdningskampanjer med mål om å få forbruket over fra bruk og kast til tjenester som reparasjon og omsorg for sine ting.
 • Etablere delingsløsninger for sportsutstyr, verktøy og andre egnede delingsgjenstander, gjerne i samarbeid med andre aktører.
 • Legge til rette med informasjon og lokaler for at frivillige eller private aktører kan tilby reparasjonstjenester.
 • Kartlegge bruken av engangsartikler i kommunens virksomheter, og fase ut bruken der dette er mulig, som et underlag til strategien om plast.
 • Fremme ombruk i kommunale virksomheter. Vurdere muligheten for oppgradering og reparasjon av kommunens eget utstyr og materiell før nyinnkjøp.

Innsatsområde 3: Digitalisering og innovasjon

Aktuelle tiltak for digitalisering av avfallsinnsamlingen

 • Evaluere gebyrordningen og vurdere om gebyret kan innrettes enda bedre mot økt kildesortering gjennom elektronisk vektregistrering ved innsamling.
 • Utrede ulike digitale løsninger for å se om det er mulig å forbedre og effektivisere hente- og bringeordningen, og hvordan digitale løsninger og bedre data kan bidra til økt materialgjenvinning og ombruk.
 • Etablere adgangskontroll på gjenvinningsstasjonen slik at gjenvinningsstasjonen ikke mottar næringsavfall eller husholdningsavfall fra andre kommuner.

Aktuelle tiltak for innbyggerkommunikasjon

 • Utarbeide ny kommunikasjonsplan for avfall, ombruk og gjenvinning.
 • Innføre den nasjonale merkeordningen for avfallstyper på alle flater, inkludert på gjenvinningsstasjonen der merkingen i tillegg vurderes gjennom en brukerreise.
 • Videreutvikle digitale tjenester for innbyggerne som SMS-varsling, app og mer tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmeside.
 • Identifisere eksisterende nettverk og nøkkelpersoner relevant for miljø og sirkulær økonomi, og engasjere disse i kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ombruk og klimavennlig forbruk.
 • Benytte eksisterende og nye kommunikasjonskanaler for mer målrettet kommunikasjon.

Aktuelle tiltak for samhandling på nye måter

 • Samarbeide på tvers mellom ulike kommunale virksomheter om felles interne mål innen matsvinn, ombruk og klimakutt.
 • Etablere et nettverk for et sirkulært Fredrikstad bestående av representanter fra kommune, lokalt næringsliv og andre aktører som er nøkkel for et bærekraftig Fredrikstad.
 • Aktivt dele av kommunens målsettinger for sirkulære innkjøp, hva kommunen og lokale bedrifter kan gjøre for å oppnå et sirkulært Fredrikstad, for å påvirke andre til et felles mål.
 • Fremme og prøve ut nye digitale løsninger som legger til rette for ombruk, reparasjon, deling og bytting.

Framdrift og konsekvenser

Planen har en tidshorisont fram til 2030.

Kildesortering av matavfall med separat beholder gjennomføres fra 2023 for alle husstander, og deretter fortløpende for skoler, barnehager og andre næringskunder.

Levering av avfall til ettersorteringsanlegget skal etter planen skje i 2024, og vil erstatte dagens ordning med kildesortering av plastemballasje.

Planen foreslår videre at det gjennomføres en rekke utredningsarbeider i primært i perioden 2021 – 2025 både for grovavfall, tekstiler og en rekke tiltak for økt ombruk og digitalisering.

Økt materialgjenvinning og redusert andel avfall til sluttbehandling vil gi reduserte utslipp av drivhusgasser som har en årlig estimert verdi på i underkant av 10 millioner kroner per år i 2030.

Gjennomføring av planens forslag til tiltak har en estimert investeringsramme på cirka 24 millioner kroner. Økte årskostnader (kapital og drift) er estimert til cirka 5,7 millioner kroner. Det gir en økning i renovasjonsgebyret på 155 kroner per år. I dette ligger det også inne tre nye årsverk som representerer nye og/eller omorganiserte stillinger.

Privacy Preference Center