Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 100534 - 1282
Rapportdato: 30.03.2017
Distribusjon: Åpen
Tittel: Private næringsaktørers innsamling av husholdningsavfall – 2017 – Miljødirektoratet
Forfatter(e): Elise Narum Amland, Geir A. Sørensen, Frode Syversen
Antall sider: 25
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet
Kontaktperson: Bernt Ringvold
Emner: Grovavfall, avfallsmengder, disponering

Private næringsaktørers innsamling av husholdningsavfall – 2017 – Miljødirektoratet

Vurdering av hvor stort markedet er for innsamling av husholdningsavfall og en beskrivelse av hvordan dette avfallet håndteres og disponeres.

Last ned rapport (PDF)

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet utrede konsekvensene av å innføre en forskrift som bestemmer at kommunens samtykke ikke er nødvendig ved utleie av avfallscontainere til boligeiere, borettslag og sameier, og levere et forslag til forskrift.

I denne rapporten fremlegger Mepex Consult sin vurdering av hvor stort markedet er for innsamling av husholdningsavfall i regi av private næringsaktører samlet sett. Videre beskrives hvordan dette avfallet håndteres og tilhørende disponeringsform. Det foretas en vurdering av potensiale for økt ressursutnyttelse.

Mengdene er kartlagt ved bruk av flere metoder som til sammen gir en god indikasjon på samlet volum og disponering. Det er foretatt en kartlegging overfor de private næringsaktører direkte, både store og små. Videre er det innhentet opplysninger fra kommuner og kommunale selskap som deker ulike regioner. Det er også tatt kontakt med ett utvalg borettslag. Det foreligger ingen god kartlegging av dette markedet fra tidligere og tilgjengelig litteratur og brukerundersøkelser gir kun mindre indikasjoner på hvor stor markedet er og hva som skjer med avfallet. Det er foretatt en vurdering av mulig sammensetning av avfallet ut fra mengdedata fra gjenvinningsstasjoner og plukkanalyser som angir sammensetning av restavfall fra slike stasjoner. Løsninger for å utløse et slikt potensiale er kort vurdert opp mot en tidsramme fram til 2020 og 2025-30.

Noen hovedfunn fra arbeidet oppsummeres:

Markedsvolumet domineres av de store og mellomstore aktørene som leier ut containere og store sekker. Totalmarkedet er vurdert å være om lag 10 % av total mengde husholdningsavfall rapportert til KOSTRA. Det tilsier 44 kg/innbygger per år eller om lag 230.000 tonn/år. Det inkluderer ikke det som evt. leveres til kommunale gjenvinningsstasjoner. Samlet omsetning er grovt anslått til 690 mill NOK per år, eks mva.

Det er et stort og økende antall mindre aktører som tilbyr hentetjenester med varebiler, ol. Disse har ingen oversikt over hvor mye de samler inn. Det er en risiko for at mindre useriøse aktører bidrar til villfyllinger. Det kan være store geografiske forskjeller i markedet. Det er ikke en uvesentlig mengde næringsavfall som også tilflyter kommunenes gjenvinningsstasjoner, uten at det er kartlagt nærmere.

Det er liten grad av kildesortering eller ettersortering av denne avfallsstrømmen. Hovedandelen leveres som blandet grovavfall hvor det kun foretas en grovsortering med grabb på mottaket før det behandles videre som brensel eller sendes direkte til forbrenning. Noe hageavfall og EE-avfall kildesorteres. Det vurderes at om lag 15 % av avfallet totalt sett går til materialgjenvinning.

Totalt potensialet for materialgjenvinning er beregnet til om lag 43 % og inntil 30 % kan trolig oppnås ved bedre kildesortering og separat innsamling innen 2020. Ved introduksjon av bedre ettersortering kan inntil 35-40 % av potensialet utløses innen 2025-30. I tillegg kommer evt. materialgjenvinning av trevirke som i første rekke bør kildesorteres.

Det understrekes at det er usikkerhet til opplysningene og at prosjektet er utført over en periode på inntil 2 uker. Det har satt en del begrensninger på hva som har vært mulig å fremskaffe i forhold til hva som kunne vært mulig.

Privacy Preference Center