Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1651
Rapportdato: 24.03.2022
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse grovavfall Osloskolene – 2022 – REG
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 15
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Kontaktperson: Gulsen Saritabak, Amalie Rosnes, Kristine Einbu
Emner: Avfallsanalyse, grovavfall, skoler, plukkanalyse

Plukkanalyse grovavfall Osloskolene – 2022 – REG

Analyse i forbindelse med ny anskaffelse knyttet til innsamling og behandling av grovavfall fra Osloskolene. Målet her er å øke materialgjenvinningen av denne typen avfall, og analysen kartlegger utsorteringspotensialet og om det kan være hensiktsmessig å øke antallet materialtyper det legges til rette for sortering av.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i mars 2022 gjort en analyse av grovavfall, eller «blandet avfall», fra Osloskolene. Analysen er gjennomført i forbindelse med prosess med ny anskaffelse knyttet til innsamling og behandling av grovavfall fra Osloskolene. Målet her er å øke materialgjenvinningen av denne typen avfall, og analysen kartlegger utsorteringspotensialet og om det kan være hensiktsmessig å øke antallet materialtyper det legges til rette for sortering av.

Analysen ble gjennomført av Mepex på Grønmo gjenbruksstasjon, og omfattet totalt ti containere med blandet avfall fra ulike Osloskoler. Totalt ble nesten 13 tonn avfall sortert på 21 kategorier. I tillegg ble det gjort en vurdering av hver gjenstand om hvorvidt den var egnet for ombruk.

Resultatene fra analysen er å regnes som høyst veiledende og beheftet med vesentlig usikkerhet, da det var stor forskjell på innholdet i de ti containerne som ble analysert. Analysen gir dog en god indikasjon på hva denne avfallstypen består av.

Hovedresultater:

  • Metall utgjorde 35,3 % av avfallet. Av dette var ca. 2/3 rent metall, mens 1/3 var kompleksmetall.
  • Trevirke utgjorde 25,5 % av avfallet.
  • Papp/papir var 12,5 % av det analyserte avfallet, men 58 % av dette var bøker med stive permer, hvor potensialet for materialgjenvinning er begrenset.
  • Andre materialtyper med potensiale for utsortering var ikke-brennbart avfall (4 %), tekstiler (3%), plastemballasje (1 %) og farlig avfall og EE-avfall (1 %).
  • Øvrig avfall, regnet som korrekt restavfall, utgjorde 17,7 % av det analyserte avfallet.
  • 6 % av innholdet i de analyserte containerne ble vurdert som egnet til ombruk.

Privacy Preference Center