Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1391
Rapportdato: 27.03.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse avfallsbeholdere – 2018 – SHMIL
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 37
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Søndre Helgeland Miljøverk
Kontaktperson: Toril H. Forsmo
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, matavfall, matsvinn, plast, papp og papir, plukkanalyse

Plukkanalyse avfallsbeholdere – 2018 – SHMIL

Analyse for å dokumentere hvordan kildesorteringen av restavfall, matavfall, plastemballasje og lettkartong fungerer, samt å utarbeide og beskrive en metodikk som kan brukes for framtidige SHMIL-analyser.

Last ned rapport (PDF)

Det er i februar-mars 2018 blitt gjennomført en analyse av avfallet fra husholdninger i SHMIL. Analysen omfatter alt avfall som legges i avfallsbeholderen hjemme: restavfall (hvite poser), kildesortert matavfall (grønne poser), kildesortert plastemballasje (blå poser) og kildesortert lettkartong (oransje poser). Hovedformålet har vært å dokumentere hvordan kildesorteringen fungerer, samt å utarbeide og beskrive en metodikk som kan brukes for framtidige SHMIL-analyser, ettersom SHMIL planlegger å gjennomføre jevnlige analyser i egen regi.

Det er samlet inn avfall fra et utvalg av avfallsbeholdere i tre prøveområder: Ett område med eneboliger i tettbygd strøk med egne beholdere, ett rekkehusområde med fellesbeholdere og ett område med eneboliger i spredt bebyggelse med egne beholdere. Totalt ble ca. 1,75 tonn innsamlet og sortert i løpet av en firedagersperiode. Avfallet ble sortert i 28 ulike fraksjoner.

Analysen gir prosentvis sammensetning av avfall i prøvene. Basert på analyseresultatene foretas en oppskalering for å beregne sammensetning for hele avfallsmengden gjennom året, angitt som mengde per innbygger per år. Det er en usikkerhet knyttet til denne beregningen, både ved at det kan være variasjoner over tid og at de utvalgte områdene ikke er helt representative.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • 63,7 % av avfallet i restavfallet kunne vært utsortert, noe som tilsvarer 69,1 kg per innbygger årlig.
  • 61,5 % av matavfallet kildesorteres. Renheten i grønne poser er relativt god, med 3,5 % feilsorteringer.
  • 46,9 % av plastemballasjen kildesorteres. Renheten i blå poser er god, med 6,3 % feilsorteringer, et tall som inkluderer 1,5 % EPS og andre plastprodukter.
  • 59,0 % av lettkartongen kildesorteres. Renheten i oransje poser er mindre god, med 15,3 % feilsorteringer. Av dette er 13,3 % ulike typer gjenvinnbart papp/papir som kastes feil; i hovedsak dreier dette seg om bølgepapp.
  • 54,8 % av matavfallet i restavfall og grønne poser sammenlagt består av matsvinn, noe som tilsvarer 43,1 kg per innbygger årlig.

Privacy Preference Center