Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1126
Rapportdato: 22.03.2021
Distribusjon: Lukket
Tittel: Pant på avveie – 2020 – Infinitum
Forfatter(e): Elise Narum Amland
Antall sider: 34
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Infinitum AS
Kontaktperson: Kjell Olav Maldum
Emner: Gjenvinningspant, retursystemer, innsamlingsgrad, PET-flasker, alu- bokser, pant

Pant på avveie – 2020 – Infinitum

Analyser, beregninger og materialregnskap av varestrømmen til gjenvinningsemballasje med pant som ikke blir pantet.

Last ned rapport (PDF)

Mepex har på oppdrag for Infinitum gjennomført analyser og beregninger av varestrømmen til gjenvinningsemballasje med pant som ikke blir pantet, men følger andre avfallsstrømmer og delvis gjenvinnes utenfor det system som Infinitum administrerer.

Mepex har utarbeidet tilsvarende grunnlag de siste 13 årene og har systematisk arbeidet for å forbedre og oppdatere grunnlaget for å gjennomføre slike beregninger. Rapporten bygger på en rekke plukkanalyser av avfallsstrømmer hvor også forekomst av pantemballasje registreres og dokumenteres. Det gir grunnlag for beregning av nøkkeltall for forekomst av pant i total mengde restavfall og kildesortert avfall som delvis blir materialgjenvunnet og delvis blir energiutnyttet.

Analysen bygger på en innrapportering av hvor mye restavfall som ble sendt til energiutnyttelse og faktisk grad av energiutnyttelse ved anleggene i Norge og for den andelen som eksporteres til Sverige, men denne innrapporteringen er i rapportøyeblikket kun delvis ferdigstilt for 2020. Det er laget en framskrivning for 2020 basert på de seneste årenes utvikling, og foreløpig innrapporterte data.

Materialregnskap er satt opp og det fremkommer en mengde med ukjent disponering. Det kan være emballasje som følger andre avfallsstrømmer som ikke er kartlagt, samt varig forsøpling som ikke blir ryddet opp, men denne regnskapsposten vil også representere usikkerheten og de tilfeldige variasjoner i tallgrunnlaget. Denne kan derfor fremkomme både som positiv og negativ verdi.

Året 2020 har vært et spesielt år og også materialstrømmene for gjenvinningspant har i stor grad blitt påvirket av pandemiens effekter. Det har vært krevende å justere for dette med forankring i data med tilstrekkelig kvalitet.

Totalt sett angir rapporten følgende hovedresultat for 2020:

  • 99,4 % innsamlingsgrad for gjenvinningsemballasje med pant i aluminimum (boks).
  • 97,7 % innsamlingsgrad for gjenvinningsemballasje med pant i PET (flasker).

Rapporten danner grunnlag for rapportering til Miljødirektoratet i søknad om returandeler for 2021- 2022. I dagens regelverk for rapportering av returandel inkluderes all materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Rapporten bygger også på beregninger utført av Norsk Regnesentral om endringer i den mengden som er akkumulert i verdikjeden og som dermed ikke regnes med i potensiale for retur og gjenvinning.

Privacy Preference Center