Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1824
Rapportdato: 28.03.2022
Distribusjon: Lukket
Tittel: Omlasting i et langsiktig perspektiv – 2022 – Renovasjon i Grenland
Forfatter(e): Sølvi Rønnekleiv Haugedal, Jarle Marthinsen, Espen L. Mikkelborg
Antall sider: 22
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: RIG - Renovasjon i Grenland
Kontaktperson: Anne Berit Steinseth
Emner: Omlasting, Restavfall, Matavfall, Renovasjon, Grenland, Kommunalteknisk

Omlasting i et langsiktig perspektiv – 2022 – Renovasjon i Grenland

Mepex Consult AS har på oppdrag fra RiG utført en vurdering av omlasting av avfall i et langsiktig perspektiv. Bakgrunnen […]

Last ned rapport (PDF)

Mepex Consult AS har på oppdrag fra RiG utført en vurdering av omlasting av avfall i et langsiktig perspektiv. Bakgrunnen for utredningen er vedtaket om oppsamling av matavfall i egen beholder og dermed avvikling av det optiske sorteringsanlegget. Restavfall og matavfall skal etter omlegging av henteordningen, samles inn med to-kammer renovasjonsbil. Dette gir et behov for at omlastingen er lokalisert på samme sted.

Denne utredningen omfatter fase 1 og har fokus på omlasting av matavfall og restavfall. Hensikten med fasen er å få fram et grunnlag for en beslutning om å gjennomføre en offentlig anskaffelse av omlastetjenestene for matavfall og restavfall.

I 2021 var det 24 279 tonn avfall som ble samlet inn gjennom henteordningen og som må lastes om. Basert på framskrivning i kapittel 2.2 vil mengden restavfall gå noe ned mens mengden matavfall vil øke. For øvrige avfallstyper vil endringene sannsynligvis være mindre med ± 1,3 %. Framskrevet avfallsmengde for 2035 er 25 154 tonn, en samlet økning på 0,3 % fra 2021. Omlasting av avfall er et viktig verktøy i å oppnå effektiv drift i leddet mellom innsamling og behandling.

Basert på en kartlegging av fem kommunale/interkommunale aktører som planlegger eller nylig har etablert omlasting, er det flere alternative metoder. Felles for dem alle er stort fokus på å effektive driftsprosesser, forebygging av forurensing og sikring av kvalitet. Noen velger å investere og drifte anleggene selv, mens andre konkurranseutsetter hele prosessen. Enkelte velger mellomløsninger,
eksempelvis leier bygningsmasse og drifter i egenregi. Tilgjengelig areal og investeringsvilje er trolig de to største utfordringene.

For å kartlegge det lokale markedet er det gjennomført markedsdialog hvor 3 lokale og erfarne leverandører deltok. Markedsdialogen avklarte at det er interesse lokalt for å tilby tjenester for omlasting av avfall. Det virker sannsynlig at det vil komme tilbud på en forespørsel om omlasting, dersom rammevilkårene er gode og kontraktstiden lang. Dersom man kan knytte omlastetjenestene til kontrakt om behandling av restavfallet vil dette kunne øke interessen hos de lokale leverandørene.

Alle aktørene ligger godt plassert i nærhet til antatt avfallstyngdepunkt. Ingen av aktørene har i dag tillatelse eller bygningsmasse for drift av omlasting av restavfall og matavfall fra husholdninger. Dette medfører usikkerhet knyttet til etableringstiden for en langsiktig løsning.

Det anbefales nå at man starter opp en anskaffelsesprosess for omlastetjenester (fase 2), ettersom det er sannsynlig at man vil kunne inngå kontrakt med en lokal leverandør. Parallelt anbefales det å sluttføre utredningen om en langsiktig løsning (fase 3), for ikke å miste tid dersom en anskaffelsesprosess allikevel ikke fører frem.

Privacy Preference Center