Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1781
Rapportdato: 30.11.2021
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall Midt-Norge 2021 for CIVAC AS
Forfatter(e): André Beck Fagerheim, Espen L. Mikkelborg, Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 88
Antall vedlegg: 5
Oppdragsgiver: CIVAC – Circular Value Cluster
Kontaktperson: Trond Norum og Torhild Aarbergsbotten
Emner:

Plukkanalyse restavfall Midt-Norge 2021 for CIVAC AS

Planlegging og gjennomføring av avfallsanalyse av restavfall fra husholdninger, hytter, næring og gjenvinningsstasjoner.

Last ned rapport (PDF)

Det er høsten 2021 gjennomført analyser i Midt-Norge av restavfall fra husholdninger, hytterenovasjon og gjenvinningsstasjoner, samt restavfall fra næringsaktører. Mepex var engasjert av CIVAC for å gjennomføre analyser i åtte IKS og for to returselskap for næringsavfall. Analysene ble gjennomført i løpet av ti uker fra 13. september til 19. november.

IKS som var omfattet av analysen var RIR, Fosen, ReMidt, IR, FIAS, MNA, Steinkjer og SHMIL. Hver enkelt analyse ble gjennomført på en gjenvinningsstasjon tilknyttet det aktuelle IKSet. For de fleste IKS ble det sortert to prøver med restavfall fra husholdninger, to prøver med restavfall fra hytterenovasjon og to containere med restavfall fra gjenvinningsstasjoner. Det ble også gjort analyser av totalt fire prøver med restavfall fra næringsaktører for Retura IR og Retura NT. Arbeidet ble ledet av sorteringsleder fra Mepex og bemannet av ansatte ved hvert enkelt selskap eller av innleid bemanning.

Det ble i tillegg gjort detaljanalyser av plastemballasje fra restavfall som ble funnet i analysen. Det ble også gjort analyser for å beregne fossil andel avfall i restavfallet fra husholdninger og fra gjenvinningsstasjoner. Disse analysene ble gjennomført av personell fra Mepex.

Restavfall fra husholdninger, hytterenovasjon og husholdningslignende næringsaktører ble sortert i 32 ulike kategorier. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner og bygg- og anleggsavfall ble sortert i 17 ulike kategorier. Følgende avfallsmengder ble sortert:

  • 5,45 tonn restavfall fra husholdninger
  • 4,92 tonn restavfall fra hytterenovasjon
  • 34,44 tonn restavfall fra gjenvinningsstasjoner
  • 1,68 tonn restavfall fra næringsaktører

Formålet med avfallsanalysen var å framskaffe faktabasert kunnskap om innholdet i restavfallet og kartlegge mulighetene for økt sortering og økt utnyttelse av ressursene som finnes i avfallet.

Analysen ble sett i sammenheng med restavfallsanalyser gjennomført i Trondheim i 2020 og i ÅRIM i 2021, og resultatene fra disse er kombinert med resultater fra de åtte IKSene som ble analysert i forbindelse med dette prosjektet for å lage et resultat for hele Midt-Norge totalt.

Privacy Preference Center