Mepex-rådgiver Sølvi H. Rønnekleiv og daglig leder Frode Syversen er i ferd med å avslutte et viktig prosjekt for Avfall Norge som skal forbedre avfallsstatistikken. Bedre prinsipper for innrapportering av avfallsmengder fra kommunene vil gi mer pålitelig statistikk med mer relevant innhold. 

Det foreslås blant annet å utvide rapporteringen til å dekke alle relevante avfallstyper, inkludere forberedelse til ombruk, skille mellom henteordninger og gjenvinningsstasjoner, samt kategorisere spesifikke behandlingsformer og definere tydelig målepunkt for rapportering.

– Vi har fått til en god prosess som underbygger behovet for endringer og som gir god forankring av forslagene, forklarer Syversen.  Det er gjennomført spørreundersøkelser og to workshops i 2018.  SSB og Miljødirektoratet har vært bidragsytere i prosessen. Det kan gi et grunnlag for at aktørene kan samarbeide videre for å innføre forslagene.

– Prosjektet har allerede oppnådd konkrete resultater, forteller Sølvi. Vi har i første omgang fått omarbeidet veiledningen til KOSTRA-rapporteringen for 2018, med vekt på en mer enhetlig rapportering. Alle oppfordres til å rapportere inn tall for ombruk og korrigere mer entydig for næringsavfall. Veilederen gir avklaringer på definisjoner av materialgjenvinning og målepunkt som skal rapporteres.

– Det er viktig at alle bruker den nye veilederen ved årets rapportering og ikke rapporterer slik det alltid har vært gjort. Det er fremdeles mulig å endre innrapporteringen, sier Sølvi.

Det påpekes også i prosjektet behov for å ha en helhetlig gjennomgang av systemet for rapportering av avfallsmengder som grunnlag for fremtidig statistikk for å imøtekomme nye målepunkter for materialgjenvinning som nå innføres i EU fra 2020.  Et nasjonalt register som samler data fra alle avfallsanlegg og eksportører kan være en løsning.