Foto: Åsane Tidende, fra prøveprosjektet i Bergen (BIR). 

Mepex leder et nasjonalt prøveprosjekt for innsamling og sortering av tekstiler i seks områder i Norge. Målet med prosjektet er å finne frem til måter å samle inn brukte tekstiler på som gir de beste resultatene både i mengde og kvalitet. Bak prosjektet står NF&TA (Norwegian Fashion & Textile Agenda) – klyngen for tekstilnæringene i Norge.

Hvert år kaster hver av oss om lag ti kilo med tekstiler, klær og sko i restavfallet. Mesteparten av det vi kaster, kunne vært brukt om igjen av andre eller gått til materialgjenvinning og blitt til nye produkter.

For å forhindre at tekstiler, klær og sko havner i restavfallet, skal innbyggerne i prøveprosjektet levere inn både brukbare og ødelagte tekstiler.

– Minst mulig skal kastes i restavfallet. Vårt mål er å øke både utsorteringen av tekstiler, klær og sko, og øke andelen tekstiler til ombruk. Samtidig skal prosjektet bidra til utvikling av nye løsninger for ombruk og materialgjenvinning som gir høy miljønytte, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Prosjektet har utarbeidet kommunikasjonsmateriell som brosjyrer og videoer for informasjon til innbyggerne som deltar. Foto: unsplash.com / kollasje

Innsamling av både brukbare og ødelagte tekstiler
De seks områdene som er med i prøveprosjektet, skal teste ut ulike måter å samle inn tekstiler på:

  • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) tester ut en ordning med levering av ødelagte tekstiler på gjenvinningsstasjonene Lyngås i Lier og Mile, Lerpeveien og Svelvik i Drammen. Brukbare tekstiler, klær og sko kan leveres som vanlig på alle RfDs gjenvinningsstasjoner.
  • BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) tester også ut en ordning med levering av både brukbare og ødelagte tekstiler i to ulike poser eller sekker til gjenvinningsstasjonene på Askøy og Salhusveien. Det er innbyggerne på Askøy og i bydelene Åsane og Arna som deltar i prøveprosjektet.
  • I Stavanger skal innbyggerne i Hundvåg levere både brukbare og ødelagte tekstiler i samme pose eller sekk til ti utvalgte innsamlingsbokser for tekstiler. I tillegg kan innbyggerne bruke hentavfall.no og bestille henting av tekstiler
  • I Trondheim testes det ut en henteordning for ødelagte tekstiler. Innbyggerne i Flatåsen og Byåsen får utdelt sekker som de skal legge de ødelagte tekstilene i. På fastsatte dager hentes tekstilene hjemme hos husstandene.
  • I Fredrikstad tester kommunen en henteordning både for ødelagte og brukbare tekstiler, klær og sko. Innbyggerne på Glombo får utdelt to ulike typer sekker som innbyggerne skal legge henholdsvis brukbare og ødelagte tekstiler i.
  • ROAF tester også en henteordning. Innbyggerne i utvalgt område i Lørenskog skal legge både ødelagte og brukbare tekstiler i samme sekk. Innbyggerne i området Røykås til Tistilåsen setter ut plastsekken med tekstiler ved avfallsbeholderen dagen før den hentes. For innbyggere rundt Skårersletta har Miljøbilen en fast henterute hver fjerde uke.

Data og analyser skal gi svaret på hvilke løsninger som er best
For å kunne si noe om hvilke løsninger som gir de beste resultatene, skal det gjennomføres analyser av tekstilene som samles inn og som ender i restavfallet. Prøveprosjektet skal registrere mengder og analysere kvaliteten på de innsamlede tekstilene i hvert område. I tillegg skal prosjektet kartlegge hva innbyggerne synes om den nye ordningen. Dette skal danne grunnlag for anbefalinger om fremtidige løsninger for hele Norge.

Enhetlig gjennomføring gir sammenlignbare resultater
I tillegg til de seks kommunene og interkommunale avfallsselskapene, deltar alle aktørene som i dag samler inn tekstiler; Fretex, UFF, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Fileks, NLM Miljø og Norge Gir i prøveprosjektet. LOOP, Samfunnsbedriftene, Norwegian Re:textile og Østfold Avfallssortering er også med i prosjektet som har fått støtte fra Handelens Miljøfond. Syversen er svært fornøyd med dette bredt sammensatte samarbeidsprosjektet.

– Den enhetlige gjennomføringen av prøveprosjektet og bruk av samme metode for innsamling og analyse av data, gir oss sammenlignbare resultater. Dette kommer ikke bare andre kommuner og interkommunale avfallsselskap til gode, men også for aktører som Norwegian Re:textile som ønsker å bruke resultatene som grunnlag for å bygge et sorteringsanlegg for tekstiler i Norge, sier Syversen.

Prosjektet startet opp i februar og for de fleste avsluttes prosjektet 1. juli. Resultater vil være klare tidlig høst 2023.


Med støtte fra Handelens Miljøfond gjennomfører NF&TA – klyngen for tekstilnæringen i Norge – et pilotprosjekt for å finne de beste måtene å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på. Prosjektet skal bidra til bedre ressursutnyttelse av tekstiler og redusere mengden tekstiler som havner i restavfallet.