– Den største gevinsten oppnås ved en overgang fra engangsartikler i plast til flerbruksprodukter. Antall plastartikler som ender som marin forsøpling reduseres med 11 millioner enheter (76 tonn) ved en 100 % overgang. Avfallsmengden reduseres med totalt 62 000 tonn. Velger vi å gå over til engangsartikler i andre materialer plast, øker vekten per enhet. Totalt er det beregnet en avfallsøkning på 545 000 tonn, sier Kathrine Kirkevaag i Mepex.

Kirkevaag har sammen med Rebecca Briedis ledet utredningen Mepex har samarbeidet med det engelske selskapet Eunomia om. De har kartlagt det norske forbruket av 19 ulike engangsprodukter i plast for å se om produkter i andre materialer og alternative flerbruksprodukter kan bidra til å redusere den marine forsøplingen. Kostnadene og miljøkonsekvensene ved en overgang til de ulike alternativene er også beregnet.

Forbrukerne oppnår de størst besparelsene

Ved en overgang til flerbruksprodukter, viser resultatene at det er forbrukerne som oppnår de største besparelsene i form av reduserte utgifter til engangsartikler.

-De samlede økonomiske besparelsene ved overgang til alternative flebruksprodukter er i utredningen kalkulert til 3,5 mrd NOK per år.  I tillegg oppnås en samfunnsmessig gevinst som er beregnet til 2,6 mrd NOK, forteller Kirkevaag.

Ved beregning av denne gevinsten er det tatt hensyn til at vask av flerbruksproduktene medfører et forbruk av vann på om lag 924 000 m3, sammenlignet med 9000 m3 for engangsartikler i alternative materialer. De flerbruksproduktene som medfører størst vannforbruk er take-away-emballasje og sanitetsprodukter.

Bruk av alternative materialer vil ifølge beregningene føre til økte kostnader for forbrukeren. Våtservietter er det eneste produktet forbrukerne kan oppnå besparelser på ved å velge et alternativt materiale. For noen produkter vil en overgang fra plast til andre materialer medføre en vesentlig kostnadsøkning.

 

Bakgrunn for utredningen

EU-kommisjonen har vedtatt et nytt direktiv som skal forby bruk av engangsartikler i plast. Miljødirektoratet har hatt behov for mer kunnskap om engangsartikler i plast, hvilke alternativer som er tilgjengelig og om miljøkonsekvensene og kostnadene knyttet til bruken både av engangsartikler i plast og til de alternative produktene.

Etter at rapporten ble levert i april 2019, har Mepex som en opsjon i avtalen, utarbeidet notater om mengde OXO-plast satt på det norske markedet og konsekvenser ved innføringen av et forbud mot salg av engangsartikler i plast i Norge ett år før EU.