2020 har vært et utfordrende og annerledes år med mange spennende prosjekter for Mepex. Etter en travel høst, ser vi frem til en forsterkning av laget og flere nye, spennende og sirkulære prosjekter i 2021.

Mepex vil videreføre mange av sine aktiviteter knyttet til utfordringene med plast i samfunnet. Vi skal videreføre prosjektet Bølgen med 10 nye bedrifter som ønsker å forebygge forsøpling av produkter de setter på markedet. Bølgen er et samarbeidsprosjekt med Hold Norge Rent basert på tilskudd fra Miljødirektoratet. Vi er også i gang med et forprosjekt om økt bruk av resirkulert plast i offentlige innkjøp hvor Grønt Punkt Norge er prosjekteier.

Kartlegging av tekstilforbruk

Mepex har i høst arbeidet sammen med nettverket NF&TA (Norwegian Fashion& Textile Agenda) med en serie webinar. Det er planer for videreføring av vårt arbeid med nye innsamlingsmodeller.  I 2021 starter et FoU-prosjekt som ledes av OsloMet/SIFO som heter Wasted Textiles. Prosjektet ble innvilget tilskudd fra Forskningsrådet med 10 millioner nå i desember. Mepex skal lede en arbeidspakke om detaljert kartlegging av tekstilforbruk og avfall. Videre skal vi arbeide med case studies i noen utvalgte bedrifter. Vi skal se på hva de kan gjøre for å bli mer sirkulære.

Klimaregnskap for avfallsvirksomheter

Mepex har utviklet en skreddersydd modell for å gjennomføre klimaberegninger for avfallsvirksomheter. Modellen inkluderer alle avfallstyper som kommunene normalt håndterer og alle operasjoner fra kjøkkenbenken til ferdig behandling/gjenvinning. Besparelser som oppnås ved å bruke avfallsråvarer og -energi framfor alternative ressurser regnes inn. Drammensregionen og Vestfold skal ha oppdatert sine regnskap og det ligger an til at ytterligere 2-3 selskaper skal ta i bruk verktøyet i 2021.

Nye avfallsanalyser for A-team (Mepex analyseteam)

Mepex sitt analyseteam har flere rammeavtaler som videreføres og det planlegges nye prosjekter. Vi har inngått kontrakt med BIR i Bergen for å bistå de med alle analyser i deres FoU prosjekt om «Ny teknologi og adferdsøkonomi». Det skal testes ut hvordan adferden kan påvirkes av ulike incentiver, blant annet avfallsgebyr regnet ut fra hver pose med restavfall som kastes.  Testene skal skje i 40 huseierlag/borrettslag og det skal gjennomføres 3 serier med plukkanalyser for å dokumentere effektene.