Avfall Norge engasjerte Mepex for å beskrive og analysere verdikjeden for glass- og metallemballasje på en helhetlig og systematisk måte. Målet med prosjektet var å finne mulige forbedringer som kan gi mer effektive verdikjeder og renere råvarer.

– Vi gjennomførte en kartlegging av data fra verdikjeden for glass- og metallemballasje, utviklet et oppsett for å beskrive verdikjeden og presentere materialstrøm og økonomisk verdi langs verdikjeden, forteller Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Sluttrapporten finner du her.

Økt fokus på materialgjenvinning

Økt industriell bruk av avfall som råvare i ny produksjon gir økt fokus på kvalitet. Avfallets verdikjede har en komplisert logistikk, fra avfallet oppstår til det kan inngå som råvare i ny produksjon.

– Det kan gjøre det utfordrende å vite hvor i verdikjeden det bør settes i verk tiltak – og hvilke tiltak som må til for å forbedre verdikjeden med hensyn til kvalitet. Det har fram til nå ikke foreligget en metodikk for å vurdere verdikjeden helhetlig, forteller Syversen.

Prosjektet viser at det er viktig med fokus på kvalitet hele veien fra kjøkkenbenken fram til ny råvare, men at optimal sorterings- og gjenvinningsteknologi er den viktigste forutsetningen for å oppnå høy kvalitet på råvarene.

Valget av avfallstype er gjort blant annet for å kunne gi overføringsverdi til andre avfallstyper.

Det ble også utviklet en generell veileder for analyse av verdikjeder, med vekt på fasen fra avfallet oppstår til det blir ny råvare. Prosjektet har fått gode innspill fra arbeidsgruppen for Avfallsressurser i Avfall Norge og det er avholdt en åpen workshop.

Prosjektet er et godt utgangspunkt for det nye 3 årige FoU-prosjektet «Alpakka» som ledes av Norsk Hydro. Alpakka skal forbedre verdikjeden for aluminiumsemballasje.