Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Kystområdet ligger i Norges tettest befolkede område og brukes aktivt som rekreasjonsformål store deler av året. Kombinert med en høy tetthet av fritidsbåter, er faren for tilsig av søppel og forurensing til fjorden stor.

– Dette innebærer både et stort ansvar og en stor mulighet. Det er derfor svært gledelig at både private aktører, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og kommunen ønsker å samarbeide for å stoppe tilsiget av plastforsøpling og for å finne gode og sirkulære løsninger for plast, basert på ny kunnskap.  Det kan også gi kommunen nye spennende arbeidsplasser, sier Lene Conradi, ordfører i Asker kommune.

Dette kommer frem i en forstudie hvor ulike aktører har sett på muligheten for å etablere et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i Nye Asker kommune, som har brukt FNs bærekraftsmål som et rammeverk for utvikling av den nye kommunen.

Forstudien anbefaler å ta i bruk og bygge på eksisterende og planlagt infrastruktur og aktører i den nye kommunen. I første omgang er målet å få konkrete aktiviteter og prosjekter til senteret. På sikt er målet å bygge et eget bærekraftssenter, et senter som kan bli en regional attraksjon som gir kunnskap og opplevelser til alle.

Resultatene fra forstudiet ble lagt frem da Conradi og Elisabeth Holter-Schøyen, leder av hovedutvalg for samfunnstjenester, besøkte analyseverkstedet til Mepex Consult og Oslofjorden Friluftsråd. Der fikk de både høre om resultatene av forstudiet, og de foreløpige resultatene fra prosjektet «Dypdykk i plasthavet».

 

Felles arena for å samle aktører

Næringsklyngen No Waste! og Mepex har ledet arbeidet med forstudiet. Sammen med representanter fra lokalt næringsliv, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner har de definert tre bærebjelker som det regionale kompetansesenteret skal tuftes på:

1) kunnskap, formidling og opplevelse
2) analyse og forskning
3) næringsliv og innovasjon

Kompetansesenteret skal være enn felles arena for å samle aktører. Kompetansen som bygges opp skal bidra til konkrete tiltak innen forebygging og opprydding av plastforsøpling. I tillegg skal senteret jobbe med grønn næringsutvikling.

Dypdykk i plasthavet

I analyseverkstedet i Slemmestad fikk Conradi og Holter-Schøyen også høre om resultatet fra prosjektet «Dypdykk i plasthavet», og selv delta i dybdeanalyse av det marine avfallet.

Dypdykket er et prosjekt Asker kommunen har deltatt i sammen med Hold Norge Rent, Orkla og Infinitum, med Mepex som prosjekteier og med støtte fra Miljødirektoratet.

Resultatene så langt viser at det marine avfallet er veldig mangeartet.
– Hovedandelen av det marine avfallet er uansett ulike typer plast. Av alt avfallet vi har analysert per 26. november, består om lag 80 % av avfallet av plast om vi ser på vekt, og hele 97 % om vi ser på antall, forteller Rebecca Briedis, rådgiver i Mepex Consult.

Analyseteamet bestående av medarbeider fra Mepex og Hold Norge Rent vil når de er ferdige med analysene i desember, ha analysert nærmere 10 tonn marint avfall fra 50 ryddeaksjoner fra hele norskekysten.

– I vårt dypdykk har vi gått grundig til verks og registrert både antall og vekt på hver enhet. I tillegg har vi så langt det er mulig, registrert kategori, kilde, alder, geografisk opprinnelse og materialtype. Alt vi har registrert er også fotografert, forteller Briedis.

Å ha både vekt og antall for alle registrerte enheter har gitt ny kunnskap som er viktig for å forstå omfanget av forsøplingen og hva som skal til for å begrense den, poengterer hun.

Det er en vesentlig forskjell mellom ti-på-topp-listene avhengig om vi ser på vekt eller antall.

– Ser vi på antall topper EPS; ekspandert polystyren (isopor) ti-på-topp listen. Dette skyldes både at mye EPS kommer på avveie og at den etter hvert deler seg i mange små biter.

Ser vi på vekt, er det mest av utstyr og produkter relatert til fiskeri- og oppdrettsnæringen og annen marin virksomhet, forklarer Briedis.

–Ti- på-topp-listen basert på antall viser dessuten langt mer forbrukerrelatert avfall enn om vi ser på listen basert på vekt, forteller Briedis.

 

Se NRK-sak fra dypdykket ved å følge denne linken.