-Analysen og framskrivningen frem mot 2035 viser at Norge sannsynligvis ikke vil nå EUs mål for materialgjenvinning. Den viser også at det vil være et underskudd på kapasitet for energigjenvinning slik det er i dag, sier Andreas Dalen i Mepex Consult. Sammen med Frode Syversen og Sveinung Bjørnerud har han kartlagt fremtidige avfallsmengder og strømmer til energigjenvinning i Norge frem mot 2035.

 

Mepex har gjort en analyse og utarbeidet tre scenarioer for fremtidig behov for energigjenvinning i Norge for faggruppen «Energigjenvinningens rolle i sirkulærøkonomien» i Avfall Norge. Rapporten gir en oppdatert prognose på avfallsstrømmer som forventes å gå til forbrenning, der man ser på forventet restavfallsmengde og sammensetning til energigjenvinning.

–  Mest mulig avfall skal materialgjenvinnes til nye produkter i en sirkulær økonomi, men det vil alltid være materialer som man ikke får utsortert, eller ikke er egnet for materialgjenvinning, og derfor må til forbrenning, sier Dalen.

For full måloppnåelse på 65 % forutsettes det meget høy utsorteringsgrad for alle avfallstyper som kan materialgjenvinnes i alle landets kommuner, og innføring av løsninger for materialgjenvinning av både trevirke, bleier, stein-/glassull, forurensede masser og annet som i dag ikke utsorteres. Dette vil kreve omfattende endringer i dagens system og det anses samlet sett som lite realistisk. Et slikt senario vil medføre at det er en balanse mellom mengde restavfall og utnyttelse av planlagt energigjenvinningskapasitet i 2035.

–  Et mer realistiske scenario for å nærme seg målene er senario to, forklarer Dalen. Det innebærer blant annet innføring av separat innsamling av mat- og plastavfall i alle kommunene og at planlagte ettersorteringsanlegg blir realisert. Det er beregnet at energigjenvinningsbehovet da vil være 2 574 000 tonn restavfall, som er på nivå med dagens mengde restavfall, noe som medfører at det fremdeles vil være behov for eksport av 658 000 tonn i forhold til eksisterende og planlagte anlegg.

 

Figuren viser referansebane for restavfall til energiutnyttelse etter scenario 1, 2 og 3, sammen med estimert forbrenningskapasitet. For scenario 1 og 2 vil det være en underkapasitet på energigjenvinning på hhv. 1221 000 og tonn og 658 000 tonn.