Når sirkulær økonomi skal gjennomføres i praksis må det et taktskifte til. Alle ledd i verdikjeden må være villige til å ta et krafttak. Mepex bistår Miljødirektoratet i å identifisere mulige tiltak for å nå EUs ambisiøse mål for materialgjenvinning.

EU har satt seg ambisiøse, bindende krav til økt forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet. Frem mot 2035 skal 65 % av dette avfallet materialgjenvinnes.

Nå har Klima- og miljødepartementet bedt Miljødirektoratet vurdere tiltak og virkemidler som sikrer at også Norge når disse målene. Innspillene skal leveres til departementet i mars 2021. Mepex bistår Miljødirektoratet inn i dette krevende arbeidet.

– For oss er det viktig at beslutningsgrunnlaget er godt, at tiltakene er realistiske og at virkemidlene treffer. Det er krevende mål som skal nås. Det vil kreve et taktskifte i bransjen og det er klart at vi ikke kommer i mål uten at alle ledd av verdikjeden bidrar. Det betyr at avfallsbransjen må ta et større ansvar for å utvinne mest mulig «gull» av avfallsstrømmen. Men avfallsbransjen kan ikke lage «gull av gråstein». Det vil derfor være nødvendig med store endringer både i vareproduksjon, forbruk, avfallsadferd og råvaremarked om vi skal komme i mål, sier Elise Narum Amland som bistår Miljødirektoratet i arbeidet.

– Dette stiller store krav til et forbedret samspill og god arbeidsdeling mellom aktørene i verdikjeden. Involvering er derfor en viktig del av arbeidet, påpeker Narum Amland.