Næringsklyngen No Waste! har en visjon om et avfallsfritt og klimanøytralt samfunn og jobber med sirkulærøkonomi i praksis gjennom å utvikle prosjekter innenfor biomasse, organisk avfall og plast.  Prosjektet «Kartlegging av verdiskapingspotensialet i organisk avfall og biomasse» har bidratt til økt kunnskap om mengder, disponering og potensialet for økt utnyttelse av organiske biprodukter og avfall.  Mepex har ledet prosjektet og gjennomført kartleggingsarbeidet.

Her finner du mer informasjon om prosjektet 

– Selv om mye organisk avfall utnyttes på en god måte i dag, er det fortsatt stort potensial for å øke verdiskapningen, sier Jarle Marthinsen, senior rådgiver i Mepex Consult.  Det handler om de store mengdene matavfall som i dag går til forbrenning sammen med restavfall, men som kunne blitt kildesortert og utnyttet til fornybar drivstoffproduksjon og biogjødsel.  Det handler også om biomasse fra skogbruket som kan utnyttes til bioenergi og fornybart drivstoff, og ikke minst avfall og biprodukter fra fiskeoppdrett og fiskerier som i dag går på havet, forteller Marthinsen.