Med Røyken og Hurum har Asker kommune fått 30.000 flere innbyggere. Nå skal alle askerbøringene få det samme renovasjonstilbudet, og Mepex har fått i oppdrag å finne en ny og framtidsrettet renovasjonsordning for kommunen.  

Asker kommune har en ambisiøs klimaplan, og vil blant annet jobbe for mer materialgjenvinning og mindre forbruk. Den nye renovasjonsløsningen skal bygge oppunder planen, samtidig som alle innbyggere får et godt og helhetlig renovasjonstilbud.  

I dag er det for eksempel bringeordning for glass og metall i gamle Asker kommune, mens i tidligere Røyken og Hurum har man vært vant til å få dette hentet hjemme. Dette er en populær løsning som nå vurderes for alle kommunens innbyggere.  

Etter planen skal den nye ordningen starte opp i 2022, og saken skal behandles politisk over sommeren. 

Prosjektleder er Anne Christine Meaas, rådgiver for sirkulære løsninger i Mepex. Hun kommer fra stillingen som rådgiver og teamkoordinator for avfall og gjenvinning i Asker kommune, og synes det er spennende å få jobbe fram forslag til ny ordning for sin tidligere arbeidsgiver.  

.