Restavfallet fra Vestfold skal de kommende årene sendes til Sarpsborg med biler som går på biogass. Der skal avfallet utnyttes som energikilde for Borregaards industriproduksjon.

Vesar har gjennomført en anskaffelse for transport og behandling av restavfall fra husholdningene og rejekt fra Greve Biogass. Det er inngått kontrakt for totalt ca. 30.000 tonn avfall per år. Geminor er tildelt kontrakten og arbeidet starter opp i januar 2021. Mepex har ledet arbeidet med å gjennomføre anskaffelsen.

Det ble først gjennomført en formell leverandørdialog etter utlysning. Her kom det fram at markedet var klart for å kunne tilby transport med biogass som standard løsning.

Alle foto: Litra

Vesar valgte derfor å stille dette som minimumskrav, men hvor det ble lagt opp til en innfasing i løpet av første halvår i kontrakten. Det ble derfor også valgt en løsning med 3+2 års kontrakt. Opsjonen om forlengelse ble gjort gjensidig slik at begge parter må være enige om en videreføring. Det vanlige er at kunden har ensidig rett til forlengelse.

Vesar valgte at leverandørene konkurrerte på pris, uten å inkludere verken svensk forbrenningsavgift eller mulig varslet norsk CO2 avgift på ikke kvotepliktige forbrenningsanlegg. Det ble vurdert at det ville være urimelig at leverandørene skulle ta risiko knyttet til usikkerhet til utviklingen av den svenske avgiften eller mulig norsk avgift.

I konkurransen ble grad av energiutnyttelse vektlagt, men basert på data over faktisk energiproduksjon og utnyttelse. Man fikk ekstra poeng for konkrete tiltak for å øke virkningsgrad.  Det ble bevisst unngått å bruke R1 formelen som mange har tatt i bruk. Den vektlegger i stor grad strømproduksjon, mens utnyttelse til damp i industrien ikke får samme vektlegging. R1 formel er mer egnet i land med fossil basert strømproduksjon.