Wasted Textiles har som mål å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjekteier er SIFO/OsloMet og prosjektleder er Ingun Grimstad Klepp. Norges Forskningsråd har gitt 12 millioner i tilskudd til dette 4-årige prosjektet som samler mange sentrale aktører som sammen kan bidra til å utvikle bedre løsninger. Mepex er en sentral partner i prosjektet og skal bidra til å øke kunnskapen om de tekstilene som blir kastet i Norge.

I dag utgjør syntetiske tekstiler ca. 60 % av den globale tekstilproduksjonen. Det bidrar til store miljøfotavtrykk i produksjonsfasen, men skaper også utfordringer med utslipp av mikroplast og mangelfulle sirkulære løsninger.

– Vi setter om kort tid i gang med å gjøre de første detaljerte analysene av tekstilavfall funnet i restavfallet i Oslo og det som leveres til tekstilinnsamlere, forteller Frode Syversen, daglig leder i Mepex. Vi skal prøve ut nye metoder for å identifisere og klassifisere ulike typer tekstiler med fokus på materialer.

– Senere i prosjektet skal vi gjennomføre workshops med noen av aktørene i tekstilbransjen, sammen med Norwegian Fashion & Textile Agenda, for å se hva som kan gjøres av forbedringstiltak, sier Syversen.

Økt kunnskap om forholdet mellom plast og klær

– Jeg gleder meg til å samarbeide og til å få ny kunnskap om klær og tekstiler og hvordan vi kan løse de utfordringene vi står overfor, sier forsker I og prosjektleder Ingun Grimstad Klepp ved SIFO.

– Tekstiler er mye plast, og mye av plasten er tekstiler – jeg tror at prosjektet kan bidra til å øke kunnskapen om forholdet mellom plast og klær slik at tiltak for å redusere plast på avveie også omfatter tekstilene. Det er på høy tid at tekstiler blir tatt på alvor i politikk og regulering, sier Klepp.