Foto: Øyfrid Knudsen

Kartlegging av andel fossilt avfall i restavfallet er en viktig del av å beregne CO2-faktor og brennverdi i forbindelse med energigjenvinning av avfallet i forbrenningsanlegg. Kunnskapen kan bidra til redusert CO2 utslipp fra forbrenning.

På oppdrag for CIVAC, avfallsklyngen i Midt-Norge, har Mepex gjennomført en stor analyse av restavfallet. Både restavfall som hentes fra husholdningene, og restavfall som leveres til gjenvinningsstasjonen er analysert. Innholdet i kategorien «annet brennbart» ble som vanlig utsortert som egen kategori under plukkanalysen, men ble nå videre analysert i detalj.

Hva er fossilt innhold?

Fossilt innhold er knyttet til hva slags fossile materialer som brukes i ulike produkter. I hovedsak er dette plast som er framstilt av olje. Plast inngår i svært mange produkter ofte, i varierende grad og sammensetning.

– Det er krevende å finne ut nøyaktig hva som er fossilt innhold i enkeltprodukter. Det gjelder særlig for produkter som er sammensatt av mange ulike materialer, som møbler eller tekstiler. Derfor må vi virkelig gå «hands on» med demontering og veiing av de ulike komponentene, sier Sveinung Bjørnerud, analytiker i Mepex.

Analyseteamet går grundig til verks for å finne ut hva som faktisk er fossilt innhold av ulike produkter. Her blir en stol demontert og materialene analysert.

Med mer kunnskap om fossilt innhold i ulike avfallsstrømmer og varer dannes et grunnlag for målrettede tiltak og virkemidler for reduksjon av fossile CO2 utslipp. Det er et viktig ledd i å nå nasjonale mål om utslippskutt fra forbrenning.

Hvert år gjør Mepex en rekke plukkanalyser av avfallet i Norge. Både samlet sett, og hver for seg, gir analysene viktig informasjon om avfallet i Norge. Data fra analysene gjør at vi kan lage gode anslag på hvordan avfallsstrømmene utvikler seg, se hvor gode vi er til å sortere, eller måle hvordan ulike virkemidler fungerer.


Andre relevante saker

Bli med på plukkanalyse