Fredrikstad kommune planlegger nye løsninger for ombruk og materialgjenvinning av avfall fram mot 2035, og har engasjert Mepex for å utrede og lede prosessen med rullering av kommunens avfallsplan.  Planen Fra avfall til ressurs skal være en temaplan som gir føringer for kommunens arbeid med avfall og gjenvinning.

Kommunen har høye ambisjoner og vil sette fokus på sirkulære løsninger og ombruk, økt materialgjenvinning, samt digitalisering og innovasjon.

– Det er høye krav og forventninger til at kommunene gir det grønne skiftet og sirkulærøkonomien et konkret innhold, sier Anne Christine Meaas, rådgiver i Mepex.

 

Inviterer innbyggerne og næringslivet til å gi innspill til planarbeidet

Fredrikstad kommune har allerede vedtatt en klimaplan som setter ambisiøse mål for ombruk og gjenvinning av husholdningsavfallet.

– Temaplanen vil følge opp nasjonale mål og føringer og kommunens egen klimaplan ved å foreslå konkrete og gjennomførbare tiltak.  For å få et så godt resultat som mulig, og en god forankring av planen, vil vi invitere innbyggerne og næringslivet til å gi innspill og råd til planarbeidet, sier Marianne Holen, etatssjef for vann, avløp og renovasjon (VAR) i Fredrikstad kommune.