De urbane elvene er tilførselsveier til plastforsøpling i havet. En analyse av avfallet fra fem urbane elver som renner ut i Oslofjorden, viser at det er forbrukeravfall som er den største kilden til plastforsøplingen.

– Det foreligger i dag lite data om mengder og sammensetning av avfall fra norske elver. Sammen med Hold Norge Rent (HNR) og Mepex, ønsket vi i Oslofjordens Friluftsråd (OF) å få mer kunnskap om plastavfallet langs elver som renner ut i Oslofjorden, sier Nicolay Moe, seniorrådgiver i OF.

For å identifisere viktige kilder til forsøpling har samarbeidspartnerne sett nærmere på sammensetningen av avfallet langs fem elver; Lysakerelva, Sandvikselva, Askerelva, Åroselva og Lierelva.

Resultatene for de fem elvene samlet, viser at basert på antall er uidentifiserte plastprodukter den kategorien som forekom hyppigst, mens uidentifiserte produkter i metall topper listen basert på vekt.

 

Personlig forbruk kilde til halvparten av avfallet
– Vi fant kilden til mer enn halvparten av det analyserte avfallet fra de fem elvene. Resultatet viser at hele 49 prosent stammer fra personlig forbruk. I tillegg kan det ligge ytterligere forbrukerrelatert avfall i kategorien “Ukjent kilde”, som er nummer to på listen, forteller Nicolay Moe.

Plast i LDP og PP topper listen
Plast utgjør 76,3 prosent av alt avfallet fra de fem elvene, med metall som nummer to. Det meste av plastmaterialet er LDPE- og PP-plast. Basert på antall, utgjør LDPE og PP-plasten nærmere 80 prosent av plasttypene vi fant. Dette er plasttyper som hovedsakelig blir brukt i matvareemballasje/snackemballasje (LDPE) og bæreposer (PP).

Størst mengde avfall under 5 år
På litt over 13 prosent av avfallet var det mulig å registrere produksjonsdato eller -år. Av dette avfallet er 82 prosent av avfallet under fewm år, 10 prosent er mellom fem og femten år og 8 prosent er femten år eller eldre. At det er mest nytt avfall (under fem år) er en naturlig konsekvens av at deler av elvestrekkene ryddes hyppig av både kommunen og frivillige.

– Ser vi på forskjellen i alder på avfallet fra de urbane og rurale deler av elvene, finner vi noe mer “gammel moro” fra de rurale delene. Eksempler på dette er gammelt metallavfall fra villfyllinger, porselen, glass og tekstilmaterialer fra elva i de rurale strøkene, forteller Moe.

Opprinnelse registrert på under en tredel av avfallet
Det var mulig å bestemme opprinnelsesland på 24 prosent av avfallet fra de fem urbane elvene. Av dette stammer hele 91 prosent fra norske produsenter.

Krafttak for en renere Oslofjord
“Plastforsøpling langs urbane elever” er et delprosjekt i OFs hovedprosjekt “Krafttak for en renere Oslofjord” som er finansiert av Miljødirektoratet.

Liv-Marit Hansen, avdelingsleder friluftsliv og miljøforvaltning i OF, er prosjektleder for dette prosjektet. Hun ønsket seg ytterligere kunnskap gjennom å rydde mer avfall og skaffe til veie et større og mer robust datagrunnlag.

– Vi har i 2022 derfor gjennomført tilsvarende analyser fra de samme fem elvene i tillegg til Neselva, og jobber nå med å analysere dataene, forteller Hansen.

Målet med prosjektet er å identifisere viktige kilder og foreslå konkrete tiltak for å forhindre forsøplingen. Forsøplingsmyndigheter, befolkning i aktuelle kommuner og lokalt næringsliv er målgruppen for informasjonen prosjektet skaffer til veie.

Mepex har bidratt i rydding langs elvene, hatt hovedansvaret for analysene av avfallet, og utarbeidet rapporten for prosjektet. Les hele rapporten her.