Vi må bli smartere i måten vi bruker plast på, sikre at vi kan benytte den lengst mulig og at vi kan håndtere plasten på en miljøforsvarlig måte når den blir til avfall, sa statsminister Erna Solberg da hun nylig lanserte regjeringens plaststrategi. Strategien bringer ikke mye nytt til bordet, men den setter en tydelig retning. 

I hovedsak sier strategien at virkemidler og tiltak som allerede er på plass skal forsterkes. Store deler av strategien er viet til globale samarbeid. Det er viktig, for plast som råvare, produkt og avfall gir utfordringer og muligheter langt utover de nasjonale rammene. Regjeringen viser at de følger opp internasjonale prosesser, men fremdeles kan Norge forsterke sin rolle som en pådriver internasjonalt.  

Strategien understreker at kunnskapsbehovet fortsatt er stort. -Det er vi enige i, sier Frode Syversen i Mepex, – men vi har mye kunnskap allerede, og nok til å være enda mer handlekraftige. Vi har liten tid å miste.  

Produsentansvaret skal utvides
Produsentansvarsordningene skal gjennomgås og utvides. Dette bør skje raskt, slik at ansvar og kostnader plasseres der det er mest virkningsfullt og rettferdig. Produsentene både kan og bør ta et større ansvar for at produktene passer inn i en sirkulær virkelighet.  

God produktdesign er avgjørende
At strategien setter søkelys på tiltak tidlig i plastens livsløp er bra. Både valg av råvare og produktdesign gir store utslag i hele verdikjeden og for plastens sirkulære muligheter. God produktdesign er avgjørende for at produktene skal vare lenger, lar seg reparere og kan gjenvinnes ved endt levetid, men også for å få opp bruken av resirkulerte råvarer. Det er viktig at vi tar i bruk virkemidler som bidrar til at resirkulerte råvarer blir mer attraktive.  

Det offentlige må gå foran
Det ligger en klar forventning i strategien om at offentlige innkjøpere skal ta en foregangsrolle. – Det offentlige har stor markedsmakt som må brukes til å fremme bærekraftige løsninger, økt etterspørsel etter sekundære råvarer, men også innovasjon. Det er viktig at aktørene får tydelige forpliktelser og føringer, sier Frode.

Vi ser frem til at denne helhetlige plaststrategien følges opp med konkrete virkemidler og tiltak. Vi trenger styrket innsats og handling, samt fokus på å redusere forbruket av plastmaterialer.  


Mepex jobber med flere prosjekter med mål om å redusere forbruk av plast og øke plastens sirkularitet:

Verdens største sorteringsanlegg for plast
Økt bruk av resirkulert plast
Plastsmart Idrett