Mepex Consult AS har i siden 1994 gjennomført over 800 små og store prosjekter for kunder i Norge og utlandet. Et lite utvalg av nye referanseprosjekter er listet opp på høyre side. Ta kontakt for mer informasjon om referanseprosjekter. Noen prosjekter er presentert mer inngående i det følgende. Ta kontakt ved ønske om flere referanser.
Hovedplan for gjenvinning i Asker kommune

Mepex har bistått Asker kommune med utarbeidelse av hovedplan for gjenvinning for perioden 2016 - 2023. Planen tar opp i seg nye strategier om sirkulærøkonomi, og vil gi føringer for Askers arbeid for det Grønne skifte og reduserte utslipp fra avfallshåndteringen. Planen har bl.a. som mål å redusere matsvinn med 30 % og øke materialgjenvinningen til 60 % innen 2025. Plan har en rekke tiltak for å nå målene, bl.a. etablering av vektregistrering og vektbaserte gebyrer. Ordninger med mobile gjenvinningsstasjoner og utvidede henteordninger for hageavfall, tekstiler og grovavfall skal vurderes. Asker vil også sammen med næringslivet lokalt arbeide for økt kildesortering av næringsavfall.

Planarbeidet omfattet en prosess med stor grad av medvirkning fra miljø- og avfallsfaglig personell i Asker kommune. Det ble også gjennomført brukerundersøkelser og diskusjoner i fokusgrupper der både befolkning og næringer deltok. Mepex hadde prosjektledelse og bisto gjennom hele prosessen.

Kapasitetsøkning Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg

Klemetsrudanlegget AS (tidligere Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten) har to gamle forbrenningslinjer fra 1984 på Klemetsrudanlegget. Det ble i 2014 besluttet å gjennomføre oppgradering av disse to gamle linjene for å øke kapasiteten og bedre driftstilgjengeligheten.

Prosjektet strekker seg over to år; del én ble gjennomført i 2015, og bestod i å oppgradere kjelene ved bytte av alle panelvegger i fyrrommet, samt installere keramiske fliser. Det ble gjennomført utskifting av rør/paneler og ny

isolering av fyrrom for å redusere varmetap fra kjelene. Hovedleverandør for kjelarbeider var Martin GmbH. Neste etappe blir gjennomført sommer/høst 2016.
Mepex Consult har hatt prosjektledelse fra forespørsel/kontrakt og til ferdig godkjent arbeid. Prosjektet ble gjennomført under en omfattende revisjonsstans parallelt med utskifting av røykgassrenseanlegget.

Oppgradering av optisk sortering i Grenland

Kommunene Bamble, Siljan og Skien etablerte i 2008 et anlegg for optisk sortering av kildesortert husholdningsavfall i poser. I 2014 besluttet Porsgrunn kommune å innføre samme ordning fra og med høsten 2015. Det var behov for å forbedre og øke kapasiteten på anlegget.

Mepex Consult v/Petter Thorbeck har vært prosjektleder for oppgraderingen. Det er gjennomført en offentlig anskaffelsesprosess med prekvalifisering for kjøp av nytt prosessanlegg; kontrakten ble tildelt Envac Optibag. Nesten alt teknisk utstyr er erstattet, bortsett fra i mottaket og presse for plast. Anlegget med to linjer har en kapasitet på 18 tonn/time, og har en utsorteringsgrad på over 95 %.

Fra arbeidene med riving av det gamle anlegget startet 4. mai 2015 til anlegget var ferdig oppgradert, tok det kun 4 måneder. Prosjektet ble gjennomført med en total kostnad 5 % under budsjett. I perioden med ombygging av anlegget har det kildesorterte avfallet blitt sortert ved et optisk anlegg i Sverige.

Mulighetsstudie og teknologitest på karbonfangst (CCS).

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune gjennomfører en mulighetsstudie og en teknologitest på karbonfangst (CCS). Det skal avklare muligheten til å etablere et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud, og være et grunnlag for GASSNOVAs videre arbeid på området. Mepex bistår Energigjenvinningsetaten med fagteknisk kompetanse og prosjektkoordinering for mulighetsstudien og teknologitesten på karbonfangst. Oppdraget har omfattet utarbeide søknad til GASSNOVA om støtte, gjennomføre anbudsprosess og følge opp og koordinere prosjektet. Oslo kommune har som målsetting å redusere klimagassutslippene med 50% innen 2020 og med 95% innen 2030, sammenlignet med 1990 nivå. CCS er et fyrtårn prosjekt i denne sammenheng.

Sentralt sorteringsanlegg restavfall

 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har utvidet kapasiteten på sorteringsanlegget fra 30 til 40 tonn/time

Etter ett års drift har RoAF besluttet å øke kapasiteten på sorteringsanlegget og samtidig fått økt utbytte av papir, plastfraksjoner og metaller. Anlegget ble overtatt fra leverandøren 15. desember 2015. Mepex har utarbeidet konsept/forstudie og forprosjekt som grunnlag for beslutninger og har gjennomført detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Garantimålinger og plukkanalyser har også blitt gjennomført av Mepex.

Vi gratulerer RoAF med Europas mest moderne og automatiserte sorteringsanlegg for restavfall.

Les mer om våre tjenester innen Kildesortering, innsamling og sortering

Sentral sortering for restavfall og papir IVAR

Representantskapet i IVAR, Stavanger, besluttet 28. november 2014 å bygge et sentralsorteringsanlegg for restavfall. I samme anlegget skal det også bygges et sorteringsanlegg for kildesortert papir og papp. Plast som sorteres ut skal så vaskes og smeltes om til regranulat i et eget anlegg. Tomteopparbeidelsen startet 9. januar 2016. Idriftsettelse av anlegget er planlagt til våren 2017.

Mepex har vært med helt fra starten i 2007/2008 med konseptvurderinger, forstudie, forprosjekt og detaljprosjektering av prosessanleggene. Mepex har også hatt prosjektledelsen for kontrahering og gjennomføring av den elektromekaniske leveransen av både sorterings og vaskeanlegget.

Anlegget er dimensjonert for 65.000 tonn/år restavfall pr. skift, men forberedes for en økning til 100.000 tonn per år. Papirlinjene har kapasitet på 33.000 tonn/år. Vaskeanlegget for plast skal håndtere PE folie, hard plast PP og hard plast PE.

Les mer om våre tjenester innen Kildesortering, innsamling og sortering
Undergrunnsoppsamling i bykjernen i Skien kommune

Skien kommune har gjennomført en utredning av mulighetene for etablering av ulike typer avfallsløsninger under bakken i bykjernen og tilhørende planlagt boligbygging.

Plastbeholdere er arealkrevende og forbundet med risiko for brann, forsøpling, lukt og trafikkrisiko. Undergrunnsoppsamling omfatter ulike typer nedgravde containere og avfallssug. Mepex har utredet tekniske og økonomiske konsekvenser knyttet til utbygging av finansiering av undergrunnsoppsamling i bykjernen. Multiconsult i Skien har vært underkonsulent på deler av prosjektet.

Les mer om våre tjenester innen Avfallspolitikk og -strategi
Eksport av brukt EE-utstyr - ny veileder

Mepex har på oppdrag for Nordisk Ministerråd utarbeidet to veiledere for test av brukt EE-utstyr som skal eksporteres. Nytt EU-regelverk skal forhindre ulovlig eksport av EE-avfall som foregår ved at avfallet utgis for å være brukte produkter. Nå kreves det at slike produkter skal være testet på en dokumentert måte. Det er utviklet en veileder for eksportører med praktiske anvisninger for flere typer EE-produkter. Det er også utarbeidet en veileder for tollmyndighetene. Arbeidet er avsluttet i 2014.

Les mer om våre tjenester innen Retursystemer og materialgjenvinning
Klimaregnskap for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Mepex har de fire siste årene laget et klimaregnskap for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen (RfD). I 2010 ble det utviklet et verktøy for å sette opp klimaregnskap for avfallshåndtering fra avfallet oppstår til det er ferdig behandlet og substituerer jomfruelige materialer og energikilder.

Regnskapet omfatter alle avfallstyper og hvert år oppdateres modellen med avfallsmengder, sammensetning og hvordan avfallet faktisk blir behandlet. Klimaregnskap setter fokus på beslutninger som kan bidra til klimanytte og har også vært benyttet for å vurdere endringer i renovasjonsordningen

Les mer om våre tjenester innen Avfalls- og miljøanalyse
Avfallsløsninger i nye Munchmuseet og Deichmanske bibliotek

Mepex utvikler avfallsløsninger for det nye Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i Bjørvika. Oppdraget er å bistå med avfallsfaglig kompetanse i utvikling av kildesorterings- og oppsamlingsløsninger. De nye byggene skal møte framtidens krav til miljøvennlige avfallsløsninger samtidig som praktiske og økonomiske hensyn skal ivaretas både for publikum, ansatte og renovatører. Mepex har tidligere gjort lignende oppdrag for Aker Brygge og A9 i Bjørvika.

Les mer om våre tjenester innen Kildesortering, innsamling og sortering

Økt ressursutnyttelse plastavfall og våtorganisk avfall

Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) har utarbeidet faglige innspill til Miljøverndepartementet om den planlagte stortingsmeldingen om avfall.

Plastavfall og våtorganisk avfall har vært to prioriterte områder. Mepex fikk oppdraget med å utrede grunnlaget for økt ressursutnyttelse, foreta samfunnsøkonomiske beregninger og vurdere aktuelle virkemidler som kan bidra til å utløse et betydelig potensial for økt ressursutnyttelse.

Les mer om våre tjenester innen Avfalls- og miljøanalyse

Utvalgte referanser

2015

• Detaljprosjekt sorteringsanlegg, IVAR

• Tiltaksplan mikroplast, Miljødirektoratet

• Hovedplan gjenvinning, Asker

• Henteordning glass- og metallemballasje, RfD

• Kapasitetsøkning KEA 3, EGE

• Anbud gjenvinningsstasjoner, RfD

• Oppgradering optisk sortering Grenland, RiG

• Veileder plukkanalyser, Avfall Norge

2014

• Anbud drift av gjenvinningsstasjoner, Vesar

• Kontrahering sorteringsanlegg, IVAR

• Nye posefilter Klemetsrud, EGE

• Oppgrading optisk sortering Grenland, RiG

• Kvalitetsrevisjoner, Kontrollrådet

• Avfallsanalyser, RoAF

2013

• Sorteringsanlegg, RoAF

• Vedlikeholdsprosjekter, EGE

• Retursystemer drikkevareemballasje, KLIF

• Miljørapport, UFF

• Plukkanalyser Oslo, REN

• Sentral sortering Midt-Norge, Renholdsverket

2012

• Økt utnyttelse av ressursene i plast og mat, KLIF

• Forprosjekt sorteringsanlegg IVAR

• Avfallsløsning Aker brygge, NPRO

• Utslippsøknad avfallsanlegg, FolloRen

• Praktiske forsøk MBT, Avfall Norge

• Kvalitetssystemer, ERP Norway

2011

• EGE 2010, diverse prosjekter

• Materialstrøm farlig avfall, Riksrevisjonen

• Modell klimaregnskap, RfD

• Food waste from Horeca, Nordisk Ministerråd

• Revisjon avtalepartnere, Grønt Punkt Norge

• Avfallssamarbeid Innlandet, GLØR m.f.

2010

• Avfall 2011, Asker kommune

• Borregard WtE, Hafslund

• Gjenvinning fritidsbåter, Veolia

• Slaggsortering, Steco Miljø

• Markedsanalyse restavfall og våtorganisk, Oslo

• Fremtidens avfallsstrømmer, Norsk Industri